Soud odmítl zvýšení slevy na dani z titulu investičních pobídek prostřednictvím diskontování

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil názor správce daně, že není možné navýšit nepřekročitelný úhrn slev na dani vlivem diskontování, a tím v konečném důsledku umožnit vyšší čerpání investiční pobídky, než jaká byla vymezena rozhodnutím ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o příslibu investičních pobídek.

Soud v případu 31 Af 2/2020-77 posuzoval situaci, kdy se daňový subjekt rozhodl prostřednictvím dodatečného daňového přiznání uplatnit slevu na dani z příjmů právnických osob z titulu poskytnuté investiční pobídky, a to na základě posouzení, že má právní nárok na její diskontaci. Správce daně tento postup neuznal, proti čemuž se daňový subjekt odvolal s argumenty, že byla nesprávně vyložena příslušná ustanovení unijního práva a nebyl respektován cíl právní úpravy diskontace.  

Daňový subjekt si nechal vypracovat analýzu. Z té vyplývalo, že diskontováním podle unijního práva, konkrétně nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (tzv. nařízení GBER), se má podpora splatná v budoucnu i způsobilé náklady přepočíst diskontní sazbou platnou v době, kdy je podpora poskytnuta, na hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory, a to i v situaci, kdy rozhodnutí o příslibu investiční pobídky možnost diskontovat investiční náklady, resp. jednotlivé částky investiční pobídky ve formě slevy na dani, nepřipouští. Daňový subjekt usoudil, že na diskontaci udělené veřejné podpory má nárok, neboť nařízení GBER má aplikační přednost před případnou odlišnou úpravou v lokální legislativě.  

Správce daně s tímto názorem nesouhlasil. Došel k závěru, že sleva na dani uplatněná v dodatečném daňovém tvrzení nebyla uplatněna oprávněně, jelikož tím daňový subjekt překročil nominální hodnotu maximální výše poskytnutých investičních pobídek stanovených rozhodnutím o příslibu vydaným MPO. Krajský soud jeho názor potvrdil, když mimo jiné uvedl, že v rámci rozhodnutí o příslibu investičních pobídek je uvedena přípustná míra a hodnota veřejné podpory, stejně jako konkrétní práva a povinnosti příjemce investičních pobídek. Navýšení slevy na dani pouze za využití nástroje diskontování pak není možné. Proti závěru krajského soudu podal daňový subjekt kasační stížnost. Jakmile padne verdikt Nejvyššího správního soudu, přineseme vám jeho shrnutí. 

Na uvedeném případě lze uzavřít, že při uplatňování podpory z titulu investičních pobídek je nutné řídit se rozhodnutím o příslibu vydávaným MPO, které stanoví podmínky, za nichž lze veřejnou podporu čerpat, stejně jako nepřekročitelný úhrn slev na dani. KPMG navýšení slevy na dani z titulu investičních pobídek řešené v popisované kauze pouze prostřednictvím diskontování podpory klientům nedoporučovalo a považovalo je za rizikové.  

Sdílet článek