Spotřební daně: rozšíření systému EMCS

Novela zákona o spotřebních daních, která implementuje směrnici Rady 2020/262/EU, nabývá účinnosti částečně již v říjnu tohoto roku a následně v plném rozsahu od 13. února 2023. Jejím cílem je vyšší harmonizace napříč členskými státy, zpřesnění používaných pojmů a rozšíření povinnosti v souvislosti se systémem EMCS.

Významnou změnou je rozšíření systému EMCS (Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani v rámci EU), jež nyní bude zahrnovat i přepravu vybraných výrobků mezi členskými státy v režimu podmíněného osvobození. Zároveň dojde k propojení EMCS se systémem Celní správy pro dovoz a vývoz vybraných výrobků. Bude tak zajištěna důslednější kontrola a eliminace daňových úniků. 

Další novinkou je stanovení úpravy pro zboží, jež je v jednom členském státě uvedeno do volného daňového oběhu, avšak je zároveň dopravováno do jiného členského státu. Novela uvaluje oznamovací povinnost na osobu, která vybrané výrobky bude přijímat, tzv. evidovaného příjemce. Toto řešení využívají převážně malé a střední podniky, jež stanovení pravidel pro tento druh přepravy zřejmě uvítají. 

Novela přináší mnoho dalších změn, mimo jiné nová ustanovení, která se vypořádávají s osvobozením při částečné ztrátě vybraných výrobků nebo možnost zavedení daňového zástupce odesilatele v rámci dálkového prodeje. Snahou zákonodárce bylo také zpřesnit pojmy a názvosloví, aby se plátci daně snadněji orientovali v problematice spotřebních daní.

 

Sdílet článek