Zpět na výpis

Stručné aktuality, září 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ministr průmyslu a obchodu oznámil, že vláda plánuje kompenzovat vysoké ceny energií firmám ze zpracovatelského průmyslu, a to až do výše 70 % způsobilých nákladů. Návrh by vláda měla projednat během září. Náhrady by měly získat společnosti, které prokážou provozní ztrátu způsobenou vysokými cenami energií. Výše kompenzací by měla odpovídat až 30 % způsobilých nákladů u energeticky běžně náročných společností, 50 % u společností s energeticky náročným provozem a až 70 % u zvláště energeticky náročných provozů. Maximální výše podpory by měla činit dva miliony eur (tedy asi 49,1 mil. Kč), a její zavedení umožňuje dočasný krizový rámec Evropské komise.

 • Vláda schválila první tzv. antibyrokratický balíček. Tento nelegislativní materiál obsahuje návrh týkající se dvaceti povinností nebo omezení, která komplikují podnikání.  V daňové a účetní oblasti je cílem především umožnit účetní vykazování v cizí měně (euro), povolit v cizí měně podávat daňové přiznání ke korporátní dani a platit daň  a redukovat způsoby daňového odpisování. Dotčení ministři mají do 31. prosince informovat vládu, jak navržená opatření zrealizovali.

 • Ve Finančním zpravodaji 11/2022 byl zveřejněn Pokyn č. GFŘ–D–56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje na příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, pokud přesáhne částku 5 000 000 Kč za jednotlivý příjem.

 • Ve ‎Finančním zpravodaji 12/2022 byl zveřejněn seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“).

 • Vyhláška č. 237/2022 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje mimořádnou aktualizaci průměrné ceny benzínu automobilového 98 oktanů (zvýšení z 40,50 Kč na 51,40 Kč). Zvyšuje také cestovní náhrady na 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, nebo 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Změny nabyly účinnosti 20. srpna 2022.

 • V souvislosti s výše uvedenou vyhláškou vydalo GFŘ Informaci ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál). S účinností od 20. srpna platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem osvobozeným od daně - 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

 • MPO ukončilo připomínkové řízení k novele zákona o investičních pobídkách, která by měla odstranit povinné rozhodnutí vlády o všech pobídkách. Zůstat má jen rozhodování o strategických investicích. Novela musí ještě projít celým legislativním procesem.

 • V minulém vydání jsme informovali, že od července platí nová pravidla pro zdaňování nízkoemisních zaměstnaneckých automobilů. V této souvislosti vydalo GFŘ Informaci k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do konce roku 2025 splňují požadavek emisního limitu CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu bateriová elektrická vozidla (BEV), vozidla s palivovým článkem (tj. vodíková vozidla) a dále pak plug-in hybridy, případně elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem (E-REV).

 • ČSSZ se na dotaz Komory daňových poradců vyjádřila k problematice poskytování nízkoemisních vozidel zaměstnancům pro služební a soukromé účely. Potvrdila stejné závěry jako VZP: pro výpočet odvodů pojistného na sociální zabezpečení je možné do vyměřovacího základu uplatnit sníženou hodnotu daného nepeněžního benefitu až ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. července.

 • Aktualizace kombinované nomenklatury na základě nařízení Komise EU 2021/1832, ke které došlo 1. ledna 2022, upravila některé kódy kombinované celní nomenklatury s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. S účinností od 10. srpna platí nové nařízení vlády č. 228/2022, které odráží změny provedené v sazebníku. GFŘ následně vydalo Informaci k postupu daňových subjektů v období od 1. ledna do 9. srpna 2022, tj. ode dne účinnosti nařízení Komise EU do dne nabytí účinnosti nového nařízení vlády, v případě dodání zboží s upraveným kódem nomenklatury. GFŘ na dané případy připouští aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti tehdy, jestliže poskytovatel i příjemce jednali ve vzájemné shodě.

 • Zájemci o výstavbu fotovoltaických elektráren nebo digitalizaci podniku z Národního plánu obnovy mají stále čas na podání žádosti. MPO se rozhodlo prodloužit termín pro příjem žádostí ve výzvě Fotovoltaické systémy s/bez akumulace až do 30. listopadu 2022, a to v reakci na stávající energetickou situaci. Na pořízení fotovoltaických elektráren a bateriových systémů budou navíc alokovány další 2 mld. Kč. Také se prodloužuje maximální možný termín pro doložení požadovaných příloh k žádosti o podporu ze 180 dní na 270. Žádosti o podporu ve výzvách Digitální podnik a Virtuální podnik je možné podávat až do konce října.  KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • OEDC obdržela veřejné připomínky k detailní zprávě o pokroku týkajícím se stanovení Částky A (částka k realokaci zemím prodeje) v rámci prvního pilíře. Průběžná zpráva obsahuje vzorová legislativní pravidla a výčet oblastí, které je třeba vyřešit do zasedání Inkluzivního rámce OECD v říjnu 2022. Více informací zde.
   
 • Globální fórum OECD zveřejnilo osm nových zpráv o transparentnosti a výměně informací na žádost (EOIR) pro Cookovy ostrovy, Ekvádor, Finsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Svatý Martin a Švédsko.