Úpravy v daňovém odepisování jako podpora investic

Vláda hodlá podpořit restart ekonomiky i opatřeními v oblasti daně z příjmů právnických osob. Navrhuje zkrácení doby daňového odpisování vybrané skupiny hmotného majetku, zvýšení limitu pro posouzení investice jako hmotného majetku a zrušení kategorie nehmotného majetku pro účely daně z příjmů. Zavedení těchto opatření by pro firmy znamenalo snížení daňové povinnosti, a tedy větší objem volných finančních prostředků pro realizaci investic.

V Poslanecké sněmovně jde do druhého čtení vládní daňový balíček 2021 (sněmovní tisk 910), jehož součástí jsou i pozměňovací návrhy týkající se změn odpisování majetku. Tyto návrhy již schválil a doporučil rozpočtový výbor. 

Zkrácení doby odpisování je navrženo formou mimořádných odpisů, které známe už z doby finanční krize v letech 2009 a 2010. Mimořádné odpisy by bylo možné uplatnit u hmotného majetku patřícího do 1. a 2. daňové odpisové skupiny a pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Hmotný majetek v první daňové odpisové skupině by mohl poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců, rovnoměrně až do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině pak za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců by uplatnil odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Odpisy by se tedy stanovily s přesností na měsíce, nikoli na roky. Použití mimořádných odpisů by bylo pro poplatníky dobrovolné. 

Dalším návrhem je zvýšení hranice hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. V důsledku této změny by větší množství pořizovaných hmotných majetků mohlo být odepsáno do nákladů jednorázově či by byly jako daňově uznatelný náklad uplatňovány účetní odpisy s daným majetkem spojené. Nová hranice by se povinně použila pro všechny hmotné majetky pořízené a všechna technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti zákona. Na majetky a technická zhodnocení pořízená/dokončená od 1. ledna 2020 by novou hranici bylo možné aplikovat dobrovolně. 

Posledním návrhem, který by spíše než daňovou úsporu přinesl zjednodušení, je zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů, a to včetně daňových odpisů. Daňovým nákladem by byly účetní odpisy. Podobně jako u hmotného majetku by bylo možné použít tuto novou úpravu dobrovolně již u nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020. Investice do nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru či ocenitelných práv vynaložené po nabytí účinnosti novely by z pohledu daně z příjmů již nebyly považovány za nehmotný majetek.  

Sdílet článek