Zpět na výpis

Úpravy v dorovnávacích daních: co změní připravovaná novela?

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh novely zákona o dorovnávacích daních, který zapracovává především pravidla obsažená v materiálech OECD. Vedle řady legislativních úprav a doplnění v oblasti bezpečných přístavů mění i podmínky pro podávání daňových přiznání a informačních přehledů.

Přinášíme přehled vybraných navrhovaných změn: 

 • Namísto zdaňovacího období se používá tzv. výkazní období. Je to období, za které se připravuje konsolidovaná účetní závěrka. Liší-li se účetní období členské entity nebo zdaňovací období zahrnuté daně členské entity od výkazního období, přiřadí se pro účely dorovnávacích daní údaje k výkaznímu období způsobem, který se používá při sestavení konsolidované účetní závěrky.
 • Novela specifikuje výnosy z konsolidované účetní závěrky relevantní pro stanovení prahové hodnoty 750 mil. eur. Prahová hodnota je rozhodující pro určení, které skupiny podniků podléhají dorovnávací dani.
 • Upřesňuje se definice investičního fondu, kdy podmínku „velkého množství investorů“ nahrazuje podmínka „nejméně dvou investorů“.
 • Možnost využití střednědobého rozhodnutí ohledně použití metody zdanitelného rozdělení zisku pro investiční entity se rozšiřuje i na pojišťovací investiční entity.
 • Zavádí se střednědobé rozhodnutí týkající se zahrnutí všech podílů na zisku. V případě využití této možnosti se kvalifikovaný zisk nebo ztráta neupravují o vyloučené podíly na zisku. 
 • Možnost použít pravidel bezpečných přístavů pro společné podniky se rozšiřuje na všechny typy bezpečných přístavů.
 • Daňové přiznání k české dorovnávací bude povinen podat poplatník, který je nejvyšší mateřskou entitou, pokud v rámci velké vnitrostátní skupiny nebo velké nadnárodní skupiny neexistuje žádná nízce zdaněná   česká členská entita a ani žádná nízce zdaněná česká členská entita nedosáhla nadměrného zisku. 
 • Informační přehled bude povinen podat poplatník české dorovnávací daně nebo přiřazované dorovnávací daně bez ohledu na to, zda v rámci velké vnitrostátní nebo nadnárodní skupiny existuje nízce zdaněná členská entita nebo na to, zda tato členská entita dosáhla nadměrného zisku.
 • Informační přehled bude povinen podat poplatník přiřazované dorovnávací daně bez ohledu na to, zda součástí velké vnitrostátní skupiny nebo velké nadnárodní skupiny je nízce zdaněná česká členská entita nebo zda má tato česká členská entita nadměrný zisk.   
 • Podle přechodného ustanovení nemůže lhůta pro podání informačního přehledu skončit dříve než 30. června 2026. Stejné pravidlo by se mohlo vztahovat i na daňové přiznání. 
 • Výjimky z povinnosti podat informační přehled zůstávají zachovány. Lze je využít pouze tehdy, pokud informační povinnost splnila jiná entita ve skupině. 
 • Ustanovení upravující převod aktiv v souvislosti se vstupním obdobím skupiny  se rozšiřuje také na transakce podobné převodu aktiv. Důvodová zpráva obsahuje příklady těchto transakcí. 
 • Novela rozsáhle upravuje přechodné pravidlo bezpečného přístavu založené na informacích obsažených ve zprávě podle zemí. Vychází přitom z materiálů OECD „Bezpečné přístavy a úlevy od sankcí“ a „Metodické směrnice“ z prosince 2023.  
 • Doplňuje se také trvalé pravidlo bezpečného přístavu založené na zjednodušených výpočtech běžného zisku, malého rozsahu (výnosů a zisku)   nebo efektivní daňové sazby. Tyto bezpečné přístavy by však mělo být možné použít pouze ve vztahu k nevýznamným členským entitám (členská entita, která není zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, jejíž výnosy nepřesahují 50 mil. eur).
 • Zvláštní přechodné ustanovení upravuje smíšený režim zdanění ovládaných zahraničních společností.

Novela je teprve na začátku legislativního procesu. Navrhovaná účinnost je den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Uplatňovat by se měla už pro období započatá po 31. prosinci 2023.