Zpět na výpis

Vedení účetnictví v cizí měně: jak určit funkční měnu a provést změnu účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh změn vyhlášky pro podnikatele, která provádí zákon o účetnictví. Nové znění vyhlášky souvisí se změnami zaváděnými konsolidačním balíčkem: do vyhlášky budou přidána ustanovení upravující způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví. Návrh vyhlášky je nyní v připomínkovém řízení, její účinnost se bude odvíjet od účinnosti konsolidačního balíčku.

Funkční měna

Účetní jednotka má možnost vést účetnictví v cizí měně, jestliže je cizí měna její funkční měnou a zároveň se jedná o euro, americký dolar nebo britskou libru. Funkční měna bude vymezena v souladu s mezinárodními účetními standardy jako měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka vyvíjí svoji činnost. Po přechodu na funkční měnu není možný přechod zpět, ledaže by se změnila funkční měna. 

Pokud se účetní jednotka rozhodne změnit měnu účetnictví, uvede a odůvodní toto rozhodnutí v příloze v účetní závěrce, a to jak v závěrce za období změny funkční měny, tak za období bezprostředně předcházející. Účetní závěrka se sestavuje v měně účetnictví, položky se i nadále vykazují v celých tisících s výjimkou společností, jejichž aktiva přesáhnou 10 miliard jednotek měny účetnictví


Přechod na funkční měnu

Při přechodu na funkční měnu je účetní jednotka povinna přepočíst údaje za minulé účetní období obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období. 

Údaje ve výkazu zisku a ztráty za minulé účetní období lze přepočítávat průměrným obecným kurzem, pokud by použití obecného kurzu vedlo k významným odchylkám. Průměrný obecný kurz se určí na základě obecných kurzů účetního období. Způsob jeho výpočtu si účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem. Rozdíl v přepočtech se pak vykáže jako jiný výsledek hospodaření minulých let. Návrh vyhlášky neupravuje daňové dopady.