Vláda (ne)schválila investiční pobídky

Třem žadatelům o investiční pobídky vláda neschválila finanční podporu na pořízení dlouhodobého majetku. Žádosti o podporu strategických investičních akcí investoři podali v předchozím legislativním režimu. Podpora ve formě slevy na dani zůstala zachovaná.

Vláda v polovině ledna rozhodovala o přidělení investičních pobídek pro několik strategických investičních akcí, které slibovaly vytvoření více než 1 600 nových pracovních míst. Investoři žádali o finanční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku (tzv. hmotnou podporu) a také slevu na dani z příjmů.

Rozhodnutí vlády ovlivnila stávající ekonomická situace a aktuální vývoj na trhu práce, kdy se nezaměstnanost dlouhodobě drží na historickém minimu. Vláda byla toho názoru, že uvedené investiční akce nenaplňují status strategických investic a hmotná podpora na pořízení majetku, která byla zamýšlena jako jeden z nástrojů, jak přilákat zahraniční investory a podpořit zaměstnanost, už své opodstatnění ztratila. V případě žádostí na podporu strategických investic, které obecně podléhají schválení vládou, tak vláda rozhodla, že se nejedná o investice strategického charakteru, a finanční podporu zamítla. Investoři mohou v budoucnu uplatnit jen podporu ve formě slevy na dani z příjmů.

Přestože investoři předložili žádosti o investiční pobídky před nabytím účinnosti poslední novely pobídkového zákona, vláda tímto stanoviskem indikovala svůj budoucí postoj. Podle ministra průmyslu a obchodu bude každá přímá investiční podpora pečlivě zvažována.

Investoři, kteří se žádost o investiční pobídky chystají teprve podat, by se měli zaměřit na přidanou hodnotu projektu, zdůraznit propojenost projektu s aktivitami výzkumu a vývoje a celkově vyčíslit a popsat veškeré ekonomické a socioekonomické přínosy projektu pro region a stát.

Výše uvedené může významně ovlivnit šanci projektu na úspěšné získání investičních pobídek, protože pobídky pro každý projekt nově schvaluje vláda. Zda je projekt v souladu s konceptem strategie České republiky a reflektuje současnou ekonomickou situaci a potřeby státu, které se mohou v čase měnit, je tak klíčovým faktorem pro schválení investičních pobídek.

Sdílet článek