Vláda schválila digitální daň

Vláda poslala do Sněmovny návrh zákona na zavedení 7% daně z digitálních služeb. Týkat se bude společností ze skupin s obratem nad 750 milionů eur, jejichž základ daně vztahující se ke zdanitelným digitálním službám na území České republiky přesáhne částku 100 milionů korun. Návrh počítá s účinností zákona od poloviny roku 2020.

Návrh zákona rozděluje zdanitelné služby do tří základních skupin: provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a poskytnutí dat o uživatelích. Zdanitelnými službami jsou ty, které jsou poskytovány prostřednictvím digitálního rozhraní – za ně se považuje jakýkoliv software (např. webová stránka nebo aplikace), který je přístupný uživateli. Uživatelem je jakákoliv právnická i fyzická osoba nebo jednotka bez právní subjektivity, která přistupuje na digitální rozhraní pomocí technického zařízení. Aby se jednalo o poskytnutí zdanitelné služby zakládající daňovou povinnost, musí být tato služba poskytnuta prostřednictvím technického zařízení umístěného na území České republiky. Primárním vodítkem je lokalizace IP adresy tohoto zařízení. 

Provedením cílené reklamní kampaně se rozumí umístění cílené reklamy na digitální rozhraní a poskytnutí doplňkové služby. Využitím mnohostranného digitálního rozhraní se rozumí umožnění uzavření transakce mezi uživateli tohoto mnohostranného digitálního rozhraní, které usnadňuje související dodání zboží nebo poskytnutí služeb, případně pouhé zpřístupnění mnohostranného digitálního rozhraní uživateli. Poskytnutím dat o uživatelích se rozumí poskytnutí souboru údajů shromážděných o uživatelích, které byly získány nebo vytvořeny na základě jejich činnosti na digitálním rozhraní. Pro každou z těchto skupin se bude počítat dílčí základ daně, pro jehož stanovení bude rozhodné, v jaké míře bude zdanitelná služba poskytnuta v České republice.

Návrh zákona obsahuje minimální hranici pro zdanění dané digitální služby. V případě provedení cílené reklamní kampaně a poskytnutí dat o uživatelích musí úhrn úplat za jednotlivý druh služby poskytnutý v České republice přesáhnout 5 milionů korun. Využití mnohostranného digitálního rozhraní bude podléhat zdanění, pokud počet uživatelských účtů na tomto rozhraní přesáhne 200 tisíc. Z působnosti zákona by měly být vyloučeny skupiny, u kterých souhrn úplat ze zdanitelných služeb v rámci členských států EU, Švýcarska, Norska a Islandu činí nejvýše 10 % na jejich celkových výnosech z těchto států. Návrh zákona obsahuje i některé další výjimky.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž po registraci vznikne povinnost platit měsíční zálohy. Plátce daně z digitálních služeb bude povinen vést evidenci, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání a odděleně po jednotlivých poskytnutích zdanitelné služby.

Zákon předpokládá dosažení shody na principech zdanění digitální ekonomiky v rámci Evropské unie a OECD. Použitelnost zákona tak bude časově omezená a posledním zdaňovacím obdobím, v němž by se měl zákon uplatnit, bude rok 2024.

Sdílet článek