Vyhlášena třetí výzva v programu Úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. listopadu 2017 třetí výzvu v programu Úspory energie. Program se zaměřuje na podporu opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie vedoucí k celkovému snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Termín a výše podpory
 
Žádosti o podporu se přijímají elektronicky od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018. Procentuální výše poskytované dotace se odvíjí od velikosti podniku. Pro velké podniky je podpora poskytována až do výše 30 % způsobilých nákladů. Dotace na projekt činí minimálně 500 tis. Kč a maximálně 400 mil. Kč. Maximální výše podpory na energetický posudek, který představuje povinnou součást žádosti o výzvu, zároveň činí 350 tis. Kč.

 
Podporované aktivity a způsobilé výdaje

V rámci projektu budou podporovány např. následující aktivity:
 
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace, např. opatření hardwaru a sítě včetně příslušného softwaru,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií novými efektivními osvětlovacími systémy, např. LED), tato aktivita nemůže tvořit samostatný projekt, ale musí vždy být v kombinaci s jinou podporovanou aktivitou,
  • opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy,
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku, aj. 
 
Mezi způsobilé výdaje projektů bude možné zařadit tyto položky:
 
  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • dlouhodobý nehmotný majetek,
  • energetický posudek.
 
Další podmínky a omezení pro získání podpory
 
Program je určen pro projekty, jejichž realizace bude probíhat výhradně mimo území hlavního města Prahy. V rámci této třetí výzvy lze na jeden ekonomický subjekt podat maximálně 15 žádostí o podporu. Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky.
 
Pokud vás možnost získat dotační prostředky zaujala, rádi s vámi prodiskutujeme jednotlivá hlediska vašeho projektu a další specifické podmínky dané výzvou.
Sdílet článek