Zpět na výpis

Vývoj správní praxe u palivových karet

Problematika uplatnění DPH u palivových karet je sledované téma. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot, přesto zákon o DPH nenabízí bližší vodítko pro správné uplatnění daně. Vždy se vycházelo z obecných principů a souvisejících výkladů mezinárodní judikatury. V nedávné době se k tomuto tématu vyjádřila Expertní skupina Evropské komise k DPH (tzv. VAT Expert Group).

Nejčastěji se využívá obchodní model tzv. buy/sell: provozovatel vozidla při tankování pohonných hmot pořizuje palivo od provozovatele čerpací stanice jménem a na účet poskytovatele tankovací karty. Celkem jsou tedy součástí obchodu tři strany – provozovatel čerpací stanice, vydavatel karty a provozovatel vozidla. Z pohledu DPH se pak tankování posuzuje jako dvě navazující dodání zboží (pohonných hmot) – provozovatel čerpací stanice dodává vydavateli karty a vydavatel karty dodává provozovateli vozidla. Fyzicky odebírá od provozovatele čerpací stanice přímo provozovatel vozidla. V praxi se využívá i tzv. komisionářská struktura, která má ovšem z pohledu DPH shodný režim jako zmíněný model buy/sell.

Uvedený postup k uplatnění DPH byl (a v tuto chvíli stále ještě je) akceptován i finanční správou. Alternativní pohled nabídl zejména rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-235/18 Vega. Rozsudek se ovšem týkal méně obvyklé situace, kdy vlastník tankovací karty (mateřská společnost) poskytl kartu své dceřiné společnosti, plnící roli subdodavatele pro potřeby mateřské společnosti. Soudní dvůr transakci mezi mateřskou a dceřinou společností posoudil jako finanční službu osvobozenou od DPH (tj. nikoliv coby dodání zboží – pohonných hmot).

K uvedenému rozsudku Soudního dvora sestavila Expertní skupina podrobnou analýzu zohledňující specifika trhu s tankovacími kartami. Dle ní je nutno případ Vega vnímat izolovaně jako specifickou situaci a související závěry soudu je potřeba vykládat úzce. Expertní skupina se domnívá, že široký výklad rozsudku by měl nepříznivý dopad na trh s tankovacími kartami.

Komentář Expertní skupiny byl nyní předložen Výboru Evropské komise pro DPH. Podle námi dostupných informací bude navazující postoj Výboru zásadní i pro tuzemskou finanční správu, která s největší pravděpodobností bude vydané závěry respektovat.