Začínají platit přísnější pravidla pro investiční pobídky

Novela zákona o investičních pobídkách vyšla ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyde 6. září 2019. Projekty budou nově podléhat schválení vlády, bez kterého nebude investiční pobídka poskytnuta. Pro získání podpory bude v žádosti o investiční pobídku nutné deklarovat a následně při realizaci projektu prokázat tzv. vyšší přidanou hodnotu projektu.

Charakteristickým rysem novely je, že se řada ustanovení, která byla dříve součástí zákona, přesouvá do samostatného nařízení vlády. Toto nařízení definuje, kromě dalších podmínek, i tzv. vyšší přidanou hodnotu. Nařízení vlády bylo schváleno 26. srpna 2019.

Definice investiční akce s vyšší přidanou hodnotou je následující.

  • Investiční akce ve výrobě, pokud stanovená mzda 80 % zaměstnanců dosahuje alespoň průměrné měsíční výše hrubé mzdy v kraji realizace investiční akce. 
  • Současně musí příjemce investiční pobídky:
    • spolupracovat s výzkumnou organizací a na tuto spolupráci vynaložit nejméně 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů a současně musí podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním činit nejméně 10 %, anebo
    • musí podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahovat minimálně 2 % z celkového počtu zaměstnanců, nebo 
    • musí pořídit strojní zařízení, které bude využíváno pro výzkum a vývoj, nejméně v hodnotě 10 % celkové investice do způsobilých výdajů.
Rozhodující bude schvalování všech projektů vládou. Ta bude mimo jiné brát v úvahu analýzu přínosů investice pro region a pro stát, kterou bude nově muset každý žadatel předkládat jako přílohu k žádosti o investiční pobídku. 

V podmínkách pro investiční pobídky již naopak nebude dána povinnost vytvořit 20 nových pracovních míst. Tento požadavek byl hlavním omezujícím faktorem pro firmy investující do modernizace výroby.

Je zřejmé, že v důsledku novely bude obtížné investiční pobídku získat. Oproti předchozímu stavu již nebudou pobídky poskytovány investorům, kteří splní jasně definovaná kritéria, ale součástí schvalovacího procesu bude i subjektivní prvek posuzování vládou. Je proto třeba počítat s náročnějším procesem přípravy podkladů a delším čekáním na konečný verdikt.
 

 
Sdílet článek