Zaokrouhlování po novele zákona o DPH

Finanční správa zveřejnila informaci, která by měla vyřešit přetrvávající nejistotu ohledně správného výpočtu DPH a následného zaokrouhlování. Nová pravidla zaokrouhlování byla schválena poslední novelou zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019. Povinnost podle nich postupovat nastala 1. října 2019.

Primární myšlenkou změny zákona bylo sjednotit výši daně při výpočtu shora i zdola. Zároveň bylo cílem eliminovat dvojí zaokrouhlení v případě plateb v hotovosti, kdy byla nejprve zaokrouhlena vypočtená daň a následně i celková úplata. Nejistota však přetrvávala zejména v otázce zaokrouhlení celkové úplaty při platbě bezhotovostním způsobem, kterou zákon o DPH explicitně nezmiňuje. 

Tato změna nabyla účinnosti 1. dubna 2019, nicméně v souladu s přechodným ustanovením bylo možné podle „starých“ pravidel postupovat až do 30. září 2019, aby byl prostor pro nezbytnou úpravu účetních a fakturačních systémů.

Dle zmíněné novely zákona o DPH není do základu daně zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti. Jinými slovy řečeno, hodnota zaokrouhlení na celé koruny se pro účely DPH nebere v potaz. 

Finanční správa v publikované informaci uzavírá, že v případě platby bezhotovostním způsobem se při zaokrouhlování postupuje obdobně jako u plateb v hotovosti, tzn. že zaokrouhlení na celé koruny nevstupuje do základu daně. V této souvislosti bychom však chtěli upozornit, že v návaznosti na zákon o České národní bance lze částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa, a tudíž není důvod zaokrouhlovat celkovou úplatu při platbě bezhotovostním způsobem.

Sdílet článek