Zastavení exekuce bez povinnosti oprávněného hradit její náklady

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v účinnost novela Exekučního řádu, jejímž cílem je řešení problému vícečetných exekucí a změna práv účastníků řízení. Předpis má ale ve svém důsledku na exekuční řízení mnohem větší vliv, a to například změnou způsobu započítávání vymoženého plnění, omezením mobiliárních exekucí a zastavováním bagatelních anebo bezvýsledných exekucí. Možnost zastavit bezvýsledné exekuce může být prospěšná i pro osoby oprávněné, které při podání návrhu na zastavení exekuce musí jinak nést její náklady.

Nově platí, že pokud se nepodařilo v posledních šesti letech ani částečně uspokojit pohledávky tak, aby vymožená částka pokryla alespoň náklady exekuce, a není-li postižena nemovitá věc, může být exekuce zastavena. Příslušný exekutor přitom vyzve oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí anebo nesouhlasí se zastavením exekuce. Pokud oprávněný se zastavením exekuce souhlasí anebo 30denní lhůta uplyne marně, exekuce se zastaví. Usnadňuje se tak situace pro oprávněného z exekuce. Pokud je totiž exekuce tímto způsobem zastavena, náklady bezvýsledné exekuce se určují ve výši minimální odměny a paušální náhrady hotových výdajů podle zvláštního předpisu. Tyto náklady se pak uspokojí ze zálohy na náklady exekuce. Jestliže výše nákladů exekuce přesahuje výši složené zálohy, právo soudního exekutora na náklady exekuce v části přesahující výši složené zálohy zaniká.

Pokud osoba oprávněná se zastavením exekuce nesouhlasí, vyzve ji exekutor ke složení zálohy na další vedení. Výše zálohy činí 500 Kč a je třeba ji složit do 30 dnů od doručení výzvy. Ve výjimečných případech může být oprávněná osoba od této povinnosti osvobozena, zejména pokud to odůvodňují její poměry. Zproštěna je také, jde-li o exekuci k vymožení pohledávky na výživné pro nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem anebo nemocí z povolání. Složením zálohy anebo zproštěním může být lhůta pro vedení exekuce prodloužena maximálně dvakrát, a to vždy o tři roky. Exekuce, ve které nedojde ani k vymožení částky postačující ke krytí nákladů exekučního řízení, by tedy neměla trvat více než 12 let po vyznačení doložky provedení exekuce. Pokud ale dojde k částečnému plnění postačujícímu ke krytí nákladů exekuce, běží šestiletá lhůta od počátku. 

Výše uvedené změny nejsou jedinou novinkou, kterou novela Exekučního řádu přinesla. O dalších budeme informovat v některém z příštích vydání Aktualit.
 

Sdílet článek