Závazné posouzení pro stálé provozovny

Daňové subjekty mohou od 1. 1. 2018 požádat správce daně o závazné posouzení způsobu stanovení základu daně stálé provozovny na území České republiky (resp. odštěpného závodu zahraničního subjektu).

Závazné posouzení by mělo zahraničním subjektům přinést právní jistotu, protože představuje závazné stanovisko správce daně k metodice stanovení základu daně stálé provozovny. Tato možnost doposud oficiálně neexistovala. V řadě případů si proto dříve zahraniční subjekty sjednávaly metodiku stanovení základu daně v protokolu s příslušným správcem daně (zpravidla ve formě procent z nákladů nebo výnosů). 

Otázka určení daňového základu stálé provozovny je v řadě případů nejednoznačná. Komplikuje ji především skutečnost, že nejde o samostatný subjekt a je třeba posuzovat vnitropodnikové toky bez existujících smluv. Nejproblematičtější bývají situace, kdy si zřizovatel a stálá provozovna vzájemně poskytují plnění (např. podpůrné služby, přesun zboží za účelem jeho prodeje stálou provozovnou) nebo případy, kdy stálá provozovna jedná se zákazníky, dodavateli či obchodními partnery, ale faktury třetím osobám nevystavuje. Často je také třeba odpovědět na otázku, zda by stálá provozovna měla mít nárok na marži z prodaného zboží, případně na zisky z jiných funkcí vykonávaných ve prospěch zřizovatele.

Závazné posouzení se vydává zpravidla na tři následující zdaňovací období. Žádost podléhá správnímu poplatku 10 000 Kč. Vlastní žádost by pak měla, kromě formálních náležitostí, obsahovat dokumentaci prokazující, že zvolená metoda alokace zisku (stanovení základu daně) stálé provozovny odráží funkce, aktiva a rizika, která stálá provozovna v daných transakcích nese. Upozorňujeme zároveň, že vydaná závazná posouzení v této oblasti budou, podobně jako závazná posouzení převodních cen, podléhat povinné výměně informací s ostatními členskými státy EU na základě směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (2011/16/EU).

Novou možnost požádat o závazné posouzení doporučujeme zvážit, a to i v případech, kdy zahraniční poplatníci měli v minulosti již sjednány dohody se správcem daně o stanovení základu daně svých českých stálých provozoven.

Sdílet článek