Zpět na výpis

Zvýšení limitu pro registraci k DPH: hlavní daňové dopady pro podnikatele

S cílem od příštího roku zjednodušit daňové povinnosti pro podnikatele připravila vláda daňové změny. Navrhuje také prodloužit režim mimořádných daňových odpisů, a to pro roky 2022 a 2023.

Ministerstvo financí přichystalo novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. Nejdůležitějšími navrhovanými změnami jsou zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč a navýšení limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.  

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony

Návrh novely zákona o DPH zvyšuje limit ročního obratu pro registraci k DPH na 2 mil. Kč. To zapadá i do zvýšeného limitu v novelizované směrnici o DPH od roku 2025 až na 85 000 eur. Žádost ČR o zvýšení limitu již od roku 2023, tj. před účinností novely směrnice EU, byla už na úrovni EU schválena.

Návrh novely zavádí možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu nedosahujícím 2 mil. Kč. Dle přechodných ustanovení bude moci plátce daně z přidané hodnoty požádat z důvodu zvýšení limitu obratu v zákoně o zrušení své registrace k DPH již před 1. lednem 2023, tedy před nabytím účinnosti zákona. Nebude tak od začátku roku 2023 považován za plátce DPH a bude moci k tomuto datu vstoupit do režimu paušální daně, pokud mu rozhodnutí o zrušení registrace bude doručeno do 16. ledna 2023.
 
Zvýšení limitu pro vstup do režimu paušální daně

V návaznosti na zvýšení horní hranice povinné registrace k DPH se navrhuje i zvýšení limitu příjmů podnikatele pro vstup do paušálního režimu, rovněž na částku 2 mil. Kč ročně. Výše paušální daně zahrnující odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění by však neměla být jako doposud pro všechny poplatníky stejná. Návrh nově zavádí více pásem zdanění. Navržené znění pravděpodobně dozná v připomínkovém řízení změn, protože veřejnoprávní instituce mají výhrady k technické proveditelnosti a k praktickému uplatňování navrhovaného znění.

Mimořádné zrychlené odpisy pro roky 2022 a 2023

Ministerstvo financí navrhuje prodloužit režim mimořádných zrychlených odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pořízený v letech 2022–2023, u kterého bude poplatník prvním odpisovatelem. Tento režim již existoval pro majetek pořízený v letech 2020–2021 kvůli zmírnění dopadů covidové pandemie na podnikatele. I v letech 2022 a 2023 bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních tří let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Návrh zákona obsahuje i některé další body jako například úpravu sankcí při nepodání kontrolního hlášení.