Adaptačně-integrační kurzy pro cizince v ČR

Problematika adaptace a integrace cizinců je celosvětově vnímána jako zásadní téma. První prvek integrace cizinců byl do české legislativy zaveden už v roce 2009, a to v podobě zkoušky z českého jazyka jako podmínky pro získání určitých typů trvalých pobytů. Dalším krokem je povinnost cizinců, kteří jsou držiteli některých typů povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, absolvovat adaptačně-integrační kurz. Tuto povinnost budou mít cizinci od 1. ledna 2021.

Vzhledem k tomu, že zákon o pobytu cizinců obsahuje pouze základní úpravu těchto kurzů, vypracovalo ministerstvo vnitra návrh vyhlášky o adaptačně-integračních kurzech pro cizince, která tyto požadavky blíže specifikuje. Cílem vyhlášky je stanovit požadavky na organizační zajištění kurzu, výši úhrady za účast, obsahovou náplň a časový rozsah kurzu, podmínky absolvování kurzu cizincem, povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu, požadavky na odbornou způsobilost lektora a tlumočníka kurzu a obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky a způsob jejich provádění a hodnocení. 

Kurzy budou organizačně zajišťovat Centra na podporu integrace cizinců, kterých je nyní v České republice 18. Kurzy se člení na ty určené pro veřejnost a dále na kurzy neveřejné, na jejichž organizaci a úhradě se podílí třetí subjekty, např. zaměstnavatelé cizinců, kteří i určují okruh cizinců, kteří se kurzu mohou zúčastnit. Vyhláška rovněž stanoví minimální a maximální počet účastníků pro veřejné kurzy (od 10 do 30) a maximální počet pro neveřejné kurzy (30). Od těchto limitů se bude možné odchýlit jen se souhlasem ministerstva vnitra. 

Kurz je veden v češtině pod dohledem lektora a tlumočníka. Kurz může být tlumočen do některého z devíti jazyků uvedených ve vyhlášce, popřípadě se souhlasem ministerstva vnitra i do jiného jazyka. Až na výjimky budou kurzy moci vést a tlumočit pouze lektoři a tlumočníci, kteří úspěšně absolvují vyhláškou předepsanou zkoušku a splní tak požadavky odborné způsobilosti.   

Výše úhrady je stanovena paušálně na 1500 Kč za účast na kurzu pro veřejnost (hradí přímo cizinec) a na 800 Kč za účast na kurzu neveřejném (hradí subjekt, který se na organizaci podílí hromadně za všechny zúčastněné cizince). Platba jde ve prospěch účtu určeného ministerstvem. 

Aby se cizinec mohl kurzu zúčastnit, musí se před jeho zahájením prokázat průkazem o povolení k pobytu, nebo pokud průkaz nemá nebo si jej nemůže obstarat, cestovním dokladem. Účastník veřejného kurzu musí současně prokázat, že zaplatil úhradu za účast na kurzu.  

Kurz trvá čtyři hodiny v rámci jednoho dne a skládá se z přednášky lektora a shlédnutí videa „Vítejte v ČR“ schváleného ministerstvem. Obsahem kurzu je zejména seznámení cizinců s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem v ČR, se základními hodnotami, místními poměry a kulturními zvyklostmi převládajícími v ČR. Cizinec se tak seznamuje s širokou škálou informací od praktických otázek týkajících se podnikání, zaměstnání, školství a bydlení, přes otázky domácího násilí a rovného zacházení až po otázky významných společenských, kulturních a náboženských událostí v ČR.   

Pokud cizinec kurz řádně neabsolvuje, dopustí se tím přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Neúčast cizince na kurzu by ale neměla mít žádné negativní dopady na platnost jeho pobytového oprávnění. 

Kurzy pod dohledem kvalifikovaných odborníků by podle návrhu vyhlášky měly jednak pomoci cizincům adaptovat se na podmínky života v ČR a lépe pochopit novou kulturu, ale také zamezit bezpečnostnímu riziku včetně terorismu. Zaměstnavatelé pak svojí účastí na organizaci neveřejných kurzů mohou obohatit své vstupní školení pro cizince o adaptačně-integrační kurz a současně tím poskytnout svým zaměstnancům benefit spočívající zejména v úspoře platby za kurz.  Návrh vyhlášky je v připomínkovém řízení. Na její definitivní podobu si tak musíme ještě počkat.  

Sdílet článek