Zpět na výpis

Agenturní zaměstnávání čekají významné změny

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, který přináší nové podmínky pro agentury práce a jejich zaměstnance. Cílem úpravy je zvýšit ochranu agenturních zaměstnanců, a to zejména v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele. Novela přináší také řadu zpřísnění.

Jednou z hlavních změn je zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ úpadku. Dle MPSV pojištění neplnilo svůj účel. Nebylo z něj poskytnuto žádné pojistné plnění. Po koronavirové krizi také některé pojišťovny odmítaly pojištění sjednávat. Novela navrhuje, aby v případě, že se agentura práce dostane do úpadku, byly mzdy jejích zaměstnanců hrazeny způsobem obvyklým pro standardní zaměstnavatele, tj. podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Další zásadní změnou je úprava podmínek doby přidělení zaměstnance k uživateli, tj. společnosti, pro kterou agenturní zaměstnanci fakticky vykonávají práci. Agentury práce a uživatelé budou muset zajistit, aby dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož zaměstnavatele nepřesáhlo dobu tří let. Do této doby se započítávají i všechny kratší doby, po které byl zaměstnanec k uživateli dočasně přidělen, ledaže od posledního dočasného přidělení uplynula doba delší než tři roky.

Novela zakáže také poměrně běžnou praxi, kdy agentury své zaměstnance najímají na dobu určitou, a to na dobu dočasného přidělení k uživateli. Zaměstnání „agenturníků“ dnes může skončit ze dne na den ukončením spolupráce agentury s uživatelem, čemuž chce novela zabránit. Za porušení těchto povinností bude hrozit pokuta až milion korun.

Novela obsahuje také zpřísnění podmínek pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání

Odborným garantem agentury bude nově moci být jen ten, kdo svou praxi získal v posledních deseti letech bezprostředně předcházejících podání žádosti o povolení. Podmínkou pro udělení povolení bude také bezdlužnost žadatele, jakož i to, že v posledních třech letech nespáchal přestupek, pro který by bylo možné povolení odebrat. Taktéž se zvýší povinná kauce, a to z 500 000 Kč na 750 000 Kč.

Naopak příznivější úpravy se agentury práce dočkají, co se důvodů pro odnětí licence týče. Podle současného znění zákona mají úřady de facto povinnost licenci odejmout za jakékoli porušení zákona o zaměstnanosti, nově to bude pouze možnost. Úřady tak budou moci posoudit, zda je odejmutí na místě s ohledem na závažnost provinění agentury.

MPSV navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti na začátku ledna 2024. Včasnou přípravou na změny předejdou agentury případným sankcím nebo nečekanému zamítnutí žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání.