Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

V jednom z rozhodnutí se SDEU vyjádřil k praxi německé společnosti Planet49, která v rámci reklamních loterií provozovaných online používala k vyjádření souhlasu uživatelů s cookies předem zaškrtnuté políčko. SDEU shledal, že takový souhlas není dostatečný, protože není udělen svobodným, zvláštním, výslovným, informovaným způsobem a není aktivním projevem vůle uživatele. 

Takový závěr není s ohledem na znění nařízení GDPR a směrnice e-Privacy nikterak překvapivý. Český zákon o elektronických komunikacích však stanoví, že uživatel nemusí poskytovat souhlas se zpracováním cookies, pokud má možnost vyjádřit nesouhlas (tzv. opt-out režim). Uvedený zákon je tak v důsledku nesprávné implementace příslušné evropské směrnice v rozporu s evropským právem. ÚOOÚ proto nyní připravuje aktualizaci doporučení, jak při zpracování cookies správně postupovat.

V dalším rozhodnutí SDEU navázal na svůj dřívější přelomový rozsudek z roku 2014, kterým přiznal uživatelům internetu tzv. „právo být zapomenut“. Nyní soud toto právo relativizoval, když uvedl, že musí být posuzováno v souladu se zásadou proporcionality a vyváženo s ostatními základními právy, včetně práva na svobodný přístup k informacím. Konkrétně judikoval, že Google nemusí odstraňovat údaje o osobách, které o výmaz požádají, ze všech jazykových mutací svého vyhledavače. Stačí tak učinit pouze u domén náležících členským státům EU. Podle SDEU by ale měl Google uživatelům z členských států EU v používání mimoevropských mutací vyhledávače zabránit, nebo je před ním alespoň varovat.

Dalším významným verdiktem SDEU je rozhodnutí ohledně výkladu směrnice o elektronickém obchodu. Podle článku 15 této směrnice nemají poskytovatelé služeb informační společnosti (např. i poskytovatelé hostingu jako je Facebook) obecnou povinnost kontrolovat ukládaný obsah. SDEU v tomto rozhodnutí uvedl, že výše uvedená směrnice však nebrání tomu, aby soud členského státu mohl poskytovateli hostingu uložit povinnost odstranit informace, které ukládá a které mají stejný či rovnocenný obsah jako informace, která byla dříve prohlášena za protiprávní. SDEU navíc překvapivě doplnil, že tyto soudní příkazy mohou vyvolávat účinky na celosvětové úrovni.

Pokud vás výše uvedená rozhodnutí zajímají a máte zájem o podrobnější informace, můžete si je přečíst na našem blogu: www.kpmglegal.cz/blog.

Sdílet článek