Aktuální rozhodovací praxe SDEU ve věcech ochrany osobních údajů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal několik rozhodnutí týkajících se ochrany osobních údajů. Některá se v určitých ohledech odchylují od současného přístupu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo od předchozí rozhodovací praxe SDEU.

ÚOOÚ přišel o pravomoc pokutovat orgány veřejné moci a veřejné subjekty

Nejvyšší správní soud v březnu letošního roku potvrdil půlmilionovou pokutu pro ministerstvo vnitra. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení povinnosti náležitě zabezpečit osobní údaje. V nedávné době úřad rozhodoval o odvolání téhož…

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil první pokuty za porušení GDPR

V souvislosti s přijetím GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) panovala mezi správci a zpracovateli osobních údajů značná nejistota ohledně výše pokut udělovaných Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Od nabytí účinnosti GDPR nyní…

ÚOOÚ udělil pokutu za nadbytečné uchovávání kopií dokladů

Úřad pro ochranu osobních údajů se v loňském roce zabýval případem zaměstnavatele, který nadbytečně uchovával kopie dokladů předložených jeho zaměstnanci. Jde o častou praxi zaměstnavatelů, kteří si pro jistotu pořizují kopie všech dokladů. Takový…

ÚOOÚ odpovídá: kdy provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Na otázku v titulku tohoto článku se pokusil odpovědět Úřad pro ochranu osobních údajů vypracováním „Seznamu druhů operací zpracování osobních údajů, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“ (dále jen Seznam zpracování…

Zlodějovo soukromí

Ústavní soud ukončil několikaletý spor o oprávněnost zveřejnění fotografie zloděje na sociálních sítích přímo okradenou osobou. Věcí se však důkladně nezabýval, pouze formalisticky konstatoval, že předchozí rozhodnutí byla v souladu se zákonem a…

Kontrola ochrany osobních údajů zaměstnanců zpřísní

Právní regulace nakládání s osobními údaji prochází obdobím velkých změn. Jednu z nich představuje přijetí obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. nařízení GDPR), které pravidla zacházení s osobními daty mění velmi výrazně.…