Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu při vstupu na pracoviště?

V souvislosti s rozvolňováním opatření přijatých proti šíření nemoci COVID-19 dochází i k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zabýval otázkou, zda je zaměstnavatel oprávněn podmínit vstup zaměstnanců na pracoviště změřením jejich teploty.

Zvýšená teplota je jedním z typických příznaků onemocnění COVID-19. Údaj o teplotě těla lze ale zároveň podřadit mezi tzv. citlivé osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu. Jeho zpracování je tedy zásahem do soukromí a v daném případě i do dalších práv zaměstnance, například nebude-li mu následně umožněn vstup na pracoviště. 

ÚOOÚ proto pro odstranění pochybností zveřejnil svůj postoj, že uvedené opatření zaměstnavatele v podobě měření teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště lze za současných výjimečných podmínek považovat za zpracování osobních údajů v oprávněném zájmu zaměstnavatele, který napomůže zaměstnavateli dostát jeho povinnostem v oblasti pracovního práva při předcházení ohrožení zdraví zaměstnanců. Zákoník práce totiž ukládá zaměstnavatelům povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky na základě vhodné organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Zaměstnavatel by ale měl vždy zavedená opatření průběžně posuzovat z hlediska charakteru pracoviště, počtu a koncentrace zaměstnanců, případně dalších osob přítomných na pracovišti i aktuálního vývoje pandemie. V případě nejasností doporučuje ÚOOÚ konzultovat postup se zdravotníky. 

ÚOOÚ zároveň doplnil, že měření teploty zaměstnanců nemusí být vždy posuzováno jako zpracování osobních údajů. Pokud není naměřená teplota zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci konkrétní osoby, nejde o zpracování osobních údajů v působnosti nařízení GDPR. Může se jednat například o případy, kdy senzor pouze měří teplotu procházejících osob, aniž by ukládal jakékoliv údaje, a pouze upozorní na zaznamenání zvýšené teploty. V takovém případě lze dospět k závěru, že ke zpracování osobních údajů bude docházet až v případě konkrétních zaměstnanců, na které senzor upozorní, a kterým se například následně bude věnovat pověřený zaměstnanec. 

Závěrem ÚOOÚ zdůrazňuje, že uvedená zvláštní opatření budou po návratu k normálnímu stavu postrádat důvodnost a zaměstnavatelé by v nich neměli pokračovat. Jejich případné znovuzavedení bude přicházet v úvahu pouze v případě, že by se situace opakovala, například v případě nové vlny pandemie. 

 

Sdílet článek