Alternativní řešení soutěžních problémů v praxi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nedávno projednávané věci upustil od zahájení sankčního řízení i přes namítanou existenci protiprávní dohody o cenách. Připomněl tak, že je ochoten řešit některé záležitosti cestou tzv. soutěžní advokacie, tedy alternativního řešení soutěžních problémů.

Způsoby alternativního řešení soutěžních problémů 

Alternativní řešení soutěžních problémů počítá se dvěma možnými postupy ÚOHS, které nevedou k uložení sankce soutěžiteli – odstranění soutěžního problému bez zahájení řízení a uložení závazků soutěžiteli.  

Pokud ÚOHS ještě nezahájil správní řízení a není-li na jeho zahájení veřejný zájem, může soutěžiteli umožnit přijmout opatření, která povedou k rychlému odstranění soutěžního problému a účinné obnově hospodářské soutěže. Uzná-li poté, že byla provedená nápravná opatření dostatečná, uzavře případ bez zahájení správního řízení. V krajních případech vyznačujících se nízkou mírou škodlivého účinku na hospodářskou soutěž může ÚOHS věc dokonce odložit, aniž by se jí blíže zabýval. 

V případě, že správní řízení již zahájeno bylo, má ÚOHS možnost uložit soutěžiteli jím navržené závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže. Jakmile soutěžitel závazky splní, ÚOHS rozhodne o zastavení správního řízení, aniž by mu uložil pokutu. 

Alternativní řešení soutěžních problémů v nedávné praxi ÚOHS

V nedávno posuzovaném případě společnost VETCENTRUM Duchek zavazovala své odběratele, aby prodávali pouze konečným spotřebitelům, a vyžadovala akceptaci jí určovaných doporučených maloobchodních cen. V průběhu šetření ze strany ÚOHS pak došlo k rozdělení společnosti VETCENTRUM Duchek a související úpravě obchodních podmínek, které již žádná protisoutěžní ustanovení neobsahovaly. Ačkoliv tyto dohody nebyly nikdy plněny, právní nástupce VETCENTRUM Duchek – společnost Rebel Dog – navrhla ÚOHS, že bude explicitně informovat své odběratele o neplatnosti těchto závazků a že nebude jejich dodržování vynucovat ani jakkoli kontrolovat. Splnění takto navržených opatření následně také doložila ÚOHS. Jelikož soutěžitel disponoval pouze nevýznamným tržním podílem, vytýkané dohody nebyly plněny, jejich dodržování nebylo vymáháno a současně došlo k odstranění potenciálně závadného stavu před prvotním zásahem ÚOHS, vyhodnotil ÚOHS tento případ za vhodný pro využití alternativního řešení soutěžních problémů (tzv. soutěžní advokacie). Se soutěžitelem proto ÚOHS nezahájil správní řízení a neuložil mu žádnou sankci.  

V minulosti ÚOHS využil přístupu soutěžní advokacie například při šetření společnosti Kaufland v souvislosti s uplatňováním zalistovacího poplatku (tj. poplatku za přijetí potravin do prodeje v rámci sítě provozoven společnosti Kaufland). Po přijetí závazků ze strany Kauflandu ÚOHS správní řízení ve věci zastavil.  

Z výše uvedeného vyplývá, že případné soutěžní problémy je možné před ÚOHS vyřešit i alternativním způsobem: bez zahájení správního řízení či uložením závazků bez udělení sankce. Je však vhodné mít na paměti, že soutěžní advokacie není aplikovatelná vždy a její uplatnění je velmi omezené zejména v případech, kdy se spojení uskutečnilo protiprávně. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se alternativního řešení soutěžních problémů či jiných dotazů z oblasti soutěžního práva se neváhejte obrátit na naše odborníky z KPMG Legal. 

Sdílet článek