Brexit: co může nastat z pohledu sociálního a zdravotního pojištění v roce 2021

Blížící se závěr roku 2020 s sebou přináší i konec přechodného období vyplývajícího z tzv. Výstupové dohody mezi Velkou Británií a EU. Po dobu jeho trvání (od 1. února do 31. prosince 2020) se na UK z pohledu sociálního a zdravotního pojištění nahlíží, jako by byla stále součástí EU. Pokud se do konce roku neuzavře dohoda o budoucím dlouhodobém uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU, bude to mít na tuto oblast významný dopad.

Po vystoupení Velké Británie (UK) z EU se v přechodném období pro určení příslušnosti k systému sociálního a zdravotního pojištění, do kterého by měl vyslaný pracovník náležet, i pro určení dávek z pojistného systému, nadále aplikují evropská koordinační nařízení, a to včetně formulářů A1 potvrzujících příslušnost k pojistnému systému daného státu. 

Pokud do konce roku UK a EU neuzavřou dohodu o budoucím uspořádání vztahů, bude se od 1. ledna 2021 aktivovat druhá část Výstupové dohody. Ta mimo jiné stanoví, že evropská koordinační nařízení se budou nově vztahovat už pouze na občany EU a UK, kteří byli v určitém přeshraničním vztahu mezi UK a EU před 1. lednem 2021, a to pouze po takovou dobu, po kterou bude jejich situace trvat bez přerušení a beze změny. Očekává se, že Evropská komise vydá bližší specifikaci toho, jak by jednotlivé členské státy i příslušné instituce sociálního zabezpečení měly vykládat pojmy „bez přerušení“ a „beze změny“. 

Evropská komise také nedávno vydala doporučení, jak postupovat po skončení přechodného období mezi UK a EU u pracovníků vyslaných v souladu se směrnicí EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Tento pokyn by mohl významně omezit i oblast pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění po 1. lednu 2021. Orgány sociálního i zdravotního pojištění v ČR nicméně potvrdily, že v současné době se nechystají dle tohoto doporučení postupovat. Obdobný přístup by měly zaujmout i jiné státy EU.  

U pracovníků vyslaných z ČR do UK a vice versa před 1. lednem 2021 se tudíž po novém roce z pohledu sociálního a zdravotního pojištění nic nemění. Po dobu trvání jejich vyslání zůstávají v platnosti vystavené formuláře A1 potvrzující jejich příslušnost k pojistnému systému daného státu i všechny související formuláře (např. formulář S1 potvrzující nárok na plnou zdravotní péči ve státě bydliště) vystavené do konce roku 2020. 

Situaci osob, na které již nebude možné od 1. ledna 2021 aplikovat výše popsaná pravidla, bude nezbytné vždy nově samostatně posoudit nejen dle české, ale i dle britské lokální pojistné legislativy. Jelikož v současné době ČR nemá s UK bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení, mohly by nastat situace (obdobně jako tomu bylo před vstupem ČR do EU), kdy zaměstnavatelé budou muset za vyslané pracovníky platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění v obou státech nebo naopak vyslaní pracovníci nebudou pojištěni ani v jednom státě. Nicméně aktuální snahy mezi UK a EU směřují k uzavření bilaterální dohody na úrovni EU, která by byla právně závazná pro všechny členské státy.  

Znění a rozsah této dohody jsou v současné době v jednání. Pokud by se dohoda stihla dojednat před koncem roku a vstoupila by v platnost od 1. ledna 2021, znamenalo by to, že by se vůbec neaktivovala výše popsaná druhá část Výstupové dohody a přeshraniční vztahy mezi EU a UK v oblasti sociálního zabezpečení by upravovala tato nová dohoda. 

Sdílet článek