Bude mít správce daně povinnost zakládat účetní závěrky poplatníků do sbírky listin?

Skupina poslanců předložila na konci ledna návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který má zavést povinnost správce daně ukládat jménem fyzických a právnických osob zapsaných ve veřejných rejstřících řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky do sbírky listin. Změnu navrhují s účinností od 1. ledna 2022.

Nynější právní úprava ukládá osobám zapsaným ve veřejných rejstřících povinnost zakládat do sbírky listin řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky. Dle zákona o účetnictví je pro obchodní korporace nejpozdějším termínem založení konec účetního období, který bezprostředně následuje po účetním období, za které je daná účetní závěrka vypracována. V případě, že tak osoba ani přes výzvu neučiní, může jí rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 tisíc Kč, v krajním případě ji může i zrušit s likvidací. Člen statutárního orgánu osoby, která neplní tuto povinnost, porušuje povinnost péče řádného hospodáře. Dle zákona o účetnictví hrozí v takovém případě pokuta od finančního úřadu až do výše 3 % hodnoty aktiv zjištěných z účetní závěrky účetní jednotky.  

Uvedené účetní dokumenty přikládají poplatníci povinně ke svým přiznáním k dani z příjmů. V situaci, kdy už stát má tyto listiny k dispozici, představuje dle navrhovatelů novely povinnost založení účetních závěrek do sbírky listin nadbytečnou zátěž pro zapsané osoby. Dle důvodové zprávy jsou účetní závěrky natolik důležitým dokumentem, že by jejich zveřejnění měl zajistit orgán veřejné správy, kterému byly v rámci jeho činnosti předloženy. Postačovalo by tedy předložit účetní závěrky příslušnému správci daně v rámci přiznání k dani z příjmů a ten by zajistil jejich následné zveřejnění. Navrhovanou úpravou by tak mohla fakticky zaniknout vlastní povinnost osob zapsaných ve veřejných rejstřících zakládat tyto listiny do sbírky listin. 

K návrhu vláda vydala negativní stanovisko. Dle jejího názoru by si řešení problematiky vyžádalo změnu několika zákonů, zejména zákona o účetnictví. Pokud by totiž navrhovaná změna byla přijata v současné podobě, náležela by povinnost zakládat účetní dokumenty do sbírky listin dvěma subjektům, a to správci daně a zapsaným osobám.  

Navrhovanou změnu nicméně vnímáme jako krok správným směrem k otevření diskuze ohledně této v praxi často z různých důvodů porušované povinnosti. Diskuze a následná změna by mohla vést k větší propojenosti systémů veřejné správy v této oblasti.   

Sdílet článek