Bude mít správce daně povinnost zakládat účetní závěrky poplatníků do sbírky listin?

Skupina poslanců předložila na konci ledna návrh novely zákona o veřejných rejstřících, který má zavést povinnost správce daně ukládat jménem fyzických a právnických osob zapsaných ve…

Soud vysvětil, jak to je s daňově (ne)uznatelnými náklady před rokem 2015

Městský soud v Praze nedávno rozhodoval (rozsudek č. j. 10Af 60/2018 – 46-53) o oprávněnosti použití ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ve zdaňovacích obdobích před rokem 2015. Znění tohoto ustanovení totiž bylo novelizováno…

Plný nárok na odpočet DPH u pobočky banky

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C – 165/17 Morgan Stanley & Co International rozhodl, jak posuzovat nárok na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou banky. Jednalo se o případ, kdy jsou plnění použita i pro uskutečňování osvobozených…

Správce daně nemůže hodnotit navržené důkazy účelově

Pokud poplatník navrhne v rámci daňového řízení důkazy, správce daně je povinen je hodnotit jak samostatně, tak i ve vzájemných souvislostech. V případě, že má pochybnosti o kterémkoliv z…

NSS: Dodatečné daňové přiznání má přednost před zahájením daňové kontroly

Pokud finanční úřad důvodně předpokládá, že bude doměřena daň, musí dát daňovému subjektu možnost si svou chybu opravit prostřednictvím výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Typicky jde o případy, kdy lze závěry jedné daňové kontroly…

NSS – Průkaznost přiměřenosti skupinových služeb

V neprospěch poplatníka rozhodl v listopadu 2017 Krajský soud v Českých Budějovicích ve věci poskytování služeb v rámci skupiny. Souhlasil tak se závěry správce daně o neprůkaznosti…

NSS: Účast na daňovém podvodu prokazuje vždy správce daně

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku zabýval případem, kdy správce daně odmítl přiznat daňovému subjektu nárok na odpočet daně<…

Přijatá služba – jak obhájit její daňovou uznatelnost?

Poskytují vám skupinoví nebo mimoskupinoví dodavatelé služby, u nichž si nejste zcela jisti jejich skutečnou podstatou, či máte pochybnosti o jejich přínosu pro vaši společnost? Ani finanční úřady se už nemusí spokojit s pouhým doložením daňového…