NSS: Dodatečné daňové přiznání má přednost před zahájením daňové kontroly

Pokud finanční úřad důvodně předpokládá, že bude doměřena daň, musí dát daňovému subjektu možnost si svou chybu opravit prostřednictvím výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Typicky jde o případy, kdy lze závěry jedné daňové kontroly vztáhnout na více období. Nejvyšší správní soud nám tak dal za pravdu, že správce daně nemůže rovnou zahájit daňovou kontrolu, která s sebou vedle 20% penále nese i větší časovou a administrativní náročnost.

Soud se v nedávném rozsudku (7 Afs 229/2018) zabýval případem, kdy správce daně na základě výsledků daňové kontroly vybraných měsíců let 2011 až 2014 zahájil úzce zaměřenou daňovou kontrolu na další, dosud nekontrolovaná období. V první daňové kontrole se finanční úřad neztotožnil s kvalifikací vybraných dodávek zboží z pohledu DPH. Konkrétně panoval spor o to, zda se jednalo o zboží v běžném režimu DPH nebo o zboží podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Daňový subjekt obchodoval obdobně i v dalších obdobích. Správce daně si nejprve prostřednictvím místního šetření ověřil, o která období se jednalo. Následně na tato období zahájil daňovou kontrolu úzce zaměřenou pouze na sporné dodávky. 

Soudy obou instancí postup správce daně odmítly. Připomněly, že je potřeba ctít hierarchii postupů dle daňového řádu, ve které má dobrovolná oprava prostřednictvím dodatečného přiznání jednoznačně přednost před daňovou kontrolou. Pokud se správce daně jinak než na základě daňové kontroly daného období dozví, že by měla být doměřena daň, musí vyzvat poplatníka k podání dodatečného daňového přiznání. Pokud rovnou zahájí daňovou kontrolu, je tato kontrola nezákonná. A nezákonná kontrola jako by nebyla. Nemůže mít tedy ani účinky nového běhu lhůty pro stanovení daně. Soudy rovněž odmítly argumentaci finančního úřadu, který konstruoval možnost zhojit nezákonnost zahájení daňové kontroly tím, že by na jejím konci nestanovil penále. Pro takovou nápravu však daňový řád nedává prostor. 

Rozhodnutí soudů obou instancí vítáme hned z několika důvodů. Po dlouhých měsících ukázala, že naše námitky byly oprávněné. Na jejich základě se podařilo zastavit nezákonnou daňovou kontrolu. Zároveň vidíme náznaky, že závěry soudů nezůstávají bez odezvy. V praxi jsme se již setkali s prvními výzvami k podání dodatečného daňového přiznání.

Sdílet článek