Časový test pro osvobození při vypořádání společného jmění manželů

Koordinační výbor zástupců Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a Komory daňových poradců potvrdil, že při vypořádání společného jmění manželů se časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílů nepřerušuje. Závěry jsou klíčové nejen pro rodinné firmy, ale i pro další společné investice manželů.

Dle soukromého práva je součástí společného jmění manželů (SJM) rovněž podíl manžela/manželky v obchodní společnosti, v případě že se stal/a v době trvání manželství společníkem v této obchodní společnosti. Zároveň platí, že nabytí podílu nezakládá účast druhého z manželů na této společnosti. „Podílení se“ tak má dvě různé roviny. Tou první je hodnota osobní, nemajetková, tedy práva a povinnosti vyplývající z postavení společníka obchodní korporace. Druhou rovinu představuje hodnota majetková, která zůstává manželům společná a je součástí jejich SJM. Tato majetková hodnota je pak následně i předmětem vypořádání SJM, například v případě rozvodu manželství. 

Cílem příspěvku bylo vyjasnit nejednoznačnou aplikaci časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů v kontextu vypořádání SJM. Od daně z příjmů fyzických osob lze totiž osvobodit příjmy z prodeje podílu, pokud fyzická osoba držela daný podíl alespoň pět let. Zatímco u příjmů z prodeje nemovitostí zákon o daních z příjmů jasně stanoví, že časový test pro osvobození se při vypořádání SJM nepřerušuje, u podílů a cenných papírů to výslovně upraveno není. 

Praktický příklad ze života by mohl vypadat třeba následovně: Za dobu trvání manželství se manžel stal společníkem v obchodní společnosti, a tudíž se i tento podíl stal součástí SJM. V obchodním rejstříku ovšem byl jako společník evidován po celou dobu trvání manželství pouze manžel. Následně po 10 letech došlo k rozvodu manželství a v rámci uzavřené dohody o majetkovém vypořádání SJM byl tento podíl převeden do výlučného vlastnictví manželky. Ta se po dvou letech od vypořádání SJM rozhodla předmětný podíl prodat. Započítávají se do časového testu pro osvobození příjmů z prodeje pouze tyto dva roky výlučného vlastnictví podílu manželkou, a tudíž příjem osvobozen není? Anebo je třeba zohlednit i předchozích 10 let, kdy byl podíl součástí SJM, ale manželka nebyla v pozici společníka (tzn. nemohla vykonávat práva a povinnosti společníka a nebyla rovněž zapsána v obchodním rejstříku), a tedy příjem osvobozen je? 

V rámci příspěvku byl navržen sjednocující závěr: vypořádání společného jmění manželů nenarušuje běh časového testu a vypořádání SJM nezakládá nové nabytí majetku. Tento přístup byl navržen i pro další případy, kde zákon o daních z příjmů podobně neupravuje časový test v případě vypořádání SJM. Příkladem může být motorové vozidlo s časovým testem pro osvobození jeden rok, přičemž i v tomto případě je v příslušném registru (technickém průkazu) evidován jako vlastník pouze jeden z manželů, byť je dané vozidlo nabyté za dobu trvání manželství součástí SJM. V rámci projednání koordinačním výborem GFŘ potvrdilo navržené závěry. Vypořádání SJM by tedy nemělo přinášet nečekané daňové komplikace v podobě přerušení časových testů. 

Sdílet článek