Cizincům, kterým skončil přechodný pobyt, usnadnilo MPSV přístup na trh práce

Zaměstnávání cizinců dlouhodobě vyvolává řadu praktických otázek, na které zaměstnavatelé i samotní cizinci často složitě hledají odpověď. Nápomocný nemusí být ani samotný zákon o pobytu cizinců (ZoPC) nebo zákon o zaměstnanosti (ZoZam). Výklad mnohých ustanovení není jednoznačný. Mezi taková patří i ustanovení ZoPC upravující důvody ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU a jeho následné setrvání v ČR.

Cizinec, který je rodinným příslušníkem občana EU, má zpravidla volný přístup na český trh práce. Pokud ministerstvo vnitra ukončí cizinci – rodinnému příslušníkovi občana EU – přechodný pobyt na území ČR z některého zákonem vymezeného důvodu (např. na jeho žádost), stanoví mu současně lhůtu k vycestování. V této lhůtě může cizinec podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, které mu umožní v ČR nadále pobývat a pracovat. Do doby, než bude o jeho žádosti rozhodnuto, může v ČR pobývat na základě tzv. „pobytové fikce“ s tím, že po tuto dobu se jeho pobyt nadále považuje za legální na základě povolení k přechodnému pobytu.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) donedávna vázalo oprávnění k volnému vstupu cizince na trh práce na status rodinného příslušníka občana EU. Tento status musel být navíc osvědčený příslušným pobytovým oprávněním, to znamená pobytovým oprávněním rodinného příslušníka občana EU. Pokud cizinec toto pobytové oprávnění pozbyl, podle MPSV volný přístup na trh práce ztratil. A to i za předpokladu, že v ČR pobýval legálně na základě výše uvedené pobytové fikce. V praxi to znamenalo, že cizinec nemohl v ČR legálně pracovat od doby, kdy pozbyl pobytové oprávnění rodinného příslušníka občana EU do doby, než obdržel povolení k dlouhodobému pobytu. Tato situace mohla trvat i několik měsíců. Cizinec byl po celou tuto dobu bez prostředků a zaměstnavatel byl nucen najít si (minimálně po tuto přechodnou dobu) za něj náhradu. 

Nedávno MPSV svůj výklad změnilo. Nově zastává názor, že pokud cizinec včas podá žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, může v ČR do doby, než bude o jeho žádosti rozhodnuto, nejen legálně pobývat, ale má i volný přístup na trh práce. Podle informací, které máme k dispozici, MPSV přehodnotilo svůj výklad i s přihlédnutím ke skutečnosti, že zákonodárce přiznává těmto cizincům do doby vyřízení jejich žádosti právo legálního pobytu na území ČR.  MPSV vzalo v úvahu i jejich potřebu zajistit si po tuto přechodnou dobu prostředky k vlastní obživě.   

Změna výkladu MPSV představuje podle našeho názoru krok správným směrem. Předmětné ustanovení ZoPC nebylo jednoznačné a nový výklad MPSV pomáhá řešit takovou situaci jak cizincům, tak zaměstnavatelům.  

Sdílet článek