Cookies a marketingová volání už jen s předchozím souhlasem

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní od 1. ledna 2022 získávat a zpracovávat cookies pouze s prokazatelným souhlasem uživatele. Požadavek získání souhlasu se nebude vztahovat na technické cookies. Stejně tak bude možné telefonicky kontaktovat veřejnost za účelem marketingu pouze s předchozím souhlasem dotčených osob.

Cookies

Česká právní úprava získávání cookies (krátkých textových souborů, které si navštívené internetové stránky ukládají v koncovém zařízení a následně odesílají zpět na internetové stránky při jejich opětovné návštěvě, čímž umožňují zaznamenávat informace o návštěvě a chování uživatele na webu) je v současnosti založena na principu opt-out, tzn. cookies lze získávat a zpracovávat bez souhlasu uživatele do doby, než tento jejich zpracování odmítne. Takový přístup je ale už několik let v rozporu s unijními směrnicemi, které vycházejí z opačného principu opt-in, který povoluje získávat a zpracovávat cookies pouze s výslovným souhlasem uživatele. 

Aktuální novela zákona o elektronických komunikacích zavádí pro cookies princip opt-in. Provozovatelům e-shopů a internetových stránek tak nebude nově postačovat, že uživatele informují o zpracování cookies s možností jej odmítnout. Budou muset od uživatelů získat prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem zpracování cookies, vyjma technických cookies. S ohledem na GDPR (zejména informační povinnost dle čl. 13, resp. čl. 14 a požadavek dobrovolného a informovaného souhlasu) by přitom měla nadále přetrvávat také informační povinnost provozovatelů ohledně zpracování cookies, ačkoliv byla z novely zákona pravděpodobně pro nadbytečnost vypuštěna. 

Požadavek souhlasu se zpracováním cookies nebude splněn v případě, kdy provozovatelé e-shopů či internetových stránek získají souhlas za použití tzv. cookie walls, tj. nastavení bránícího přístupu na internetovou stránku nebo využití některých funkcí bez udělení souhlasu s cookies. Takto získaný (podmíněný) souhlas, který je však v praxi zatím poměrně běžný, totiž nelze považovat za dobrovolný. Požadavek GDPR, že souhlas musí být udělen konkrétním projevem vůle, nebude stejně tak splněn v případě, kdy políčko se souhlasem bude na internetové stránce či v e-shopu už předvyplněno. Případné zpracování cookies na základě takto získaného souhlasu by tudíž bylo v rozporu se zákonem. 

Telemarketing

Novela se současně zásadně dotkne provozovatelů call center. Nově bude platit, že pokud uživatel konkrétního telefonního čísla výslovně neudělí svůj souhlas s telemarketingem, kontakt call centra za účelem marketingu si nepřeje. V případě porušení daného ustanovení může hrozit podnikateli pokuta až do výše 50 milionů Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. 

Novela nabude účinnosti už 1. ledna 2022. Doporučujeme proto co nejdříve ověřit, jaké typy cookies a v jakém rozsahu zpracováváte a zda řádně informujete uživatele o jejich zpracování. V případě, že zpracováváte i jiné než technické cookies a nevyžadujete souhlas uživatelů s jejich zpracováním, měli byste nově nastavit způsob zpracování cookies tak, aby byly cookies získávány a zpracovávány pouze se souhlasem uživatelů vašich internetových stránek. Revizi bude rovněž vyžadovat přístup k uskutečňování telemarketingových hovorů. Vzhledem k výše uvedenému také doporučujeme provést celkovou kontrolu zásad ochrany osobních údajů, aby odpovídaly požadavkům novely zákona o elektronických komunikacích a GDPR.  

Sdílet článek