COVID-19: balíček daňových opatření

Vláda schválila tzv. liberační balíček daňových opatření ke zmírnění dopadů koronaviru.

Návod pro poplatníky, jak těchto opatření využít, publikovala Finanční správa.

Plošné prominutí pokut a úroků z prodlení u daně z příjmů

Finanční správa rozhodla o plošném prominutí pokut za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a také úroků z prodlení za pozdní platbu daně, a to do 1. července 2020. Z hlediska daňového řádu jde stále o opožděné podání přiznání, ovšem nevznikají při něm sankce.

Prominutí se týká pouze přiznání za zdaňovací období roku 2019, která mají původní lhůtu pro podání do 1. dubna 2020. Společnosti, jež mají zdaňovací období odlišné od kalendářního roku, nemohou plošného prominutí využít. Tyto společnosti musí žádost podat individuálně (viz níže).

Ministerstvo práce a sociálních věci zatím nevydalo žádný pokyn, který by analogicky promíjel sankce za opožděné podání přehledů k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a za opožděné provedení příslušných plateb, jejichž lhůta se odvíjí od řádné lhůty pro podání daňového přiznání. Vydání příslušných opatření ale avizovalo.

Podle našich informací pouze VZP vydala na svých stránkách oznámení, že umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled podán, tedy nejpozději do 11. srpna 2020. Případný přeplatek vrací VZP automaticky na základě podaného přehledu.

Lhůtu pro podání daňového přiznání zákon obecně umožňuje odložit bez jakýchkoliv sankcí udělením plné moci daňovému poradci. Posun této lhůty ovšem neovlivní vrácení přeplatku od správce daně. Správce daně jej vrací daňovému subjektu ve standardní lhůtě 30 dní od termínu pro podání přiznání či jeho faktického podání, je-li podáno po termínu. Vzniká-li vám nárok na přeplatek, vyplatí se přiznání podat v zákonném termínu.

Prominutí pokut za opožděné podání se týká i vyúčtování daně z příjmů, vyjma vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh.

Individuální prominutí pokut za pozdní platbu daně a souvisejících pokut za opožděné podání přiznání pro všechny daně

Finanční správa umožňuje individuálně požádat o prominutí úroku z prodlení za pozdní platbu daně nebo o platbu daně ve splátkách v případě, že poplatník prokáže důvody související s koronavirem. Typicky může jít o onemocnění či karanténu účetních nebo jiných klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňových povinností.

Pokud bude žádosti alespoň částečně vyhověno, dojde zároveň k prominutí pokuty za opožděné podání daňového tvrzení (daňové přiznání, vyúčtování a hlášení). Toto opatření se týká všech daní, tedy i daní srážkových, daně z přidané hodnoty atd. a neomezuje se pouze na zdaňovací období roku 2019.

Vzhledem k tomu, že je prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání navázáno na prominutí úroku z prodlení, nepokrývá tato možnost situace, kdy je v daňovém přiznání vykázán přeplatek nebo nadměrný odpočet, při kterém žádný úrok z prodlení nevzniká.

Prominutí úroků z prodlení za pozdní platbu daně (včetně záloh)

Pokud daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení nebo z posečkání daně a věrohodně prokáže, že prodlení s úhradou daně je důsledkem působení mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem, bude mu prominuta celá výše úroku z prodlení.

Jako vztah k mimořádným opatřením liberační balíček zmiňuje například vliv karanténního opatření, nemoc, související pečování o člena domácnosti, seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Tato možnost by se měla týkat i záloh na daň, ale s tím, že pro úspěšné vyřízení žádosti bude daň nebo záloha skutečně zaplacena.

Připomínáme, že je možné využít institutu žádosti o stanovení zálohy jinak nebo žádosti o výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období. Zákon nevylučuje ani možnost podat žádost zpětně ve vztahu k zálohám, které byly splatné k 15. březnu a nemohly být z důvodů mimořádné situace uhrazeny.

Plošné prominutí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení

Finanční správa bude plošně promíjet pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, pokud vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Tato pokuta se obvykle vyměřuje, pokud daňový subjekt podá kontrolní hlášení později než v zákonné lhůtě, avšak dříve, než jej k tomu vyzve správce daně. Je tedy otázkou, za jakou dobu bude daňové správa vyzývat k podání kontrolních hlášení.

Podle předběžných informací finanční správy budou výzvy rozesílány přibližně po pěti dnech. Z tohoto důvodu je vhodné podat kontrolní hlášení co nejdříve. V případě, že kontrolní hlášení nebude do výzvy podáno, bude možné požádat o prominutí dalších pokut (10 000 Kč, příp. 50 000 Kč) za pozdní podání kontrolního hlášení, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Žádosti se však vyhoví pouze tehdy, bude-li pozdní podání důsledkem působení mimořádných opatření přijatých v souvislosti s koronavirem.

Plošné prominutí správních poplatků

Finanční správa plošně promíjí správní poplatky za podání žádostí ve výše uvedených věcech předložených do 31. července 2020. Očekává se, že ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí představí další opatření, která by měla podnikatelům ulevit.

Kromě možností daných liberačním balíčkem obsahuje daňový řád některé další procesní možnosti, které vedou ke zlepšení cash flow:

  • Žádost o zproštění placení záloh na daň z příjmů právnických osob: S ohledem na očekávaný pokles příjmů je možné požádat o zrušení povinnosti platit zálohy na daň. Zároveň je možné požádat o zrušení zálohy, která byla splatná 16. března i v případě, že již byla uhrazena.
  • Žádost o posečkání daně (formou odkladu splatnosti daně nebo stanovením splátek): Dle našich zkušeností správce daně povoluje posečkání konkrétní částky daňové povinnosti (např. DPH, daň z příjmů). Je vhodné žádost podat minimálně s kalkulací daňové povinnosti, případně s podáním daňového přiznání. Na základě liberačního balíčku je potom možné požádat o prominutí úroku z posečkání.
  • Prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně hospodářských roků): Nad rámec zákonné lhůty je možné požádat o prodloužení lhůty až o 3 měsíce, případně až o 10 měsíců, jsou-li předmětem daně také příjmy ze zahraničí. Pokud správce daně vyhoví, posune se i splatnost daně.
Sdílet článek