Zpět na výpis

ČR reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny – tři nové zákony

Probíhající konflikt na Ukrajině způsobený invazí vojsk Ruské federace vyvolal bezprecedentní příliv uprchlíků, kteří v ČR hledají úkryt a bezpečí. Na podobnou situaci však nebyla česká legislativa připravená: i přes počáteční rychlou a flexibilní reakci úřadů bylo zřejmé, že příprava nového právního rámce je nevyhnutelná. Z tohoto důvodu vypracovala vláda tři nové zákony, které na situaci reagují. Zákony byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR a nabyly účinnosti dne 21. března 2022. 

Dočasná ochrana v ČR

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zapracovává rozhodnutí Rady EU ze dne 4. března 2022 a upravuje především podmínky udělení tzv. dočasné ochrany cizincům, kteří v souvislosti s konfliktem na Ukrajině do ČR přijíždějí. Zákon definuje okruh osob, kterým je možné dočasnou ochranu přiznat, tedy zejména státním příslušníkům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří na Ukrajině pobývali před 24. únorem 2022, ale i dalším osobám, jako např. držitelům mezinárodní ochrany na Ukrajině nebo držitelům platného povolení k trvalému pobytu na Ukrajině, kterým v návratu do domovské země brání hrozba skutečného nebezpečí podle zákona o pobytu cizinců. Dočasnou ochranu zároveň není možné přiznat ve více členských státech EU.

Osoba, které byla udělena dočasná ochrana, se pro účely zákona o pobytu cizinců považuje za držitele dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu. Zákon zároveň zajišťuje jednoduchý a plynulý přechod na institut dočasné ochrany, a to tím, že víza strpění vydaná od 24. února 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině do nabytí účinnosti tohoto zákona jsou automaticky považována za udělenou dočasnou ochranu.

Dále tento zákon definuje tzv. zvláštní pravidla pro poskytování zdravotní péče a přiznává cizincům požívajícím dočasné ochrany status pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.

Zaměstnanost a sociální zabezpečení

Druhým předpisem je zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Stanoví, že pro účely zákona o zaměstnanosti se cizinec s dočasnou ochranou považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem. Tento status přiznává cizinci volný přístup na trh práce a uděluje mu výjimku z povinnosti disponovat povolením k zaměstnání. Zároveň přiznává cizincům s dočasnou ochranou humanitární dávku ve výši 5 000 Kč, kterou vyplácí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. V případě příjmové, sociální a majetkové nouze je cizinci možné přiznat tuto dávku po dobu až pěti měsíců následujících po měsíci udělení dočasné ochrany.

Školství

Poslední zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, upravuje zejména přístup dětí uprchlíků do škol a dětských skupin a související otázky. Zákon specifikuje podmínky, za kterých je možné upravit vzdělávací programy pro jednotlivé studenty, i možnosti přijímání nových studentů jak do právě probíhajícího školního roku, tak do roku následujícího.

Všechny tyto zákony pozbydou platnosti dne 31. března 2023. Nelze vyloučit, že do této doby bude zákonodárce dále upravovat jednotlivé předpisy tak, aby co nejvíce odpovídaly aktuální situaci. Zatím není jasné, jak se bude přistupovat k institutu dočasné ochrany v budoucnu, ani jak bude z tohoto institutu možné přejít na některou ze standardních forem pobytových titulů. Nicméně, i tato oblast bude v budoucnu muset projít úpravami.