ČR uložila MLI do depozitáře OECD

13. května 2020 uložila Česká republika v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a zatím ratifikovalo 47 z nich. Úmluva vstoupí pro Českou republiku v platnost 1. září 2020.

Mnohostranná úmluva, označovaná také jako multilaterální instrument, je výsledkem projektu BEPS. Jejím cílem je hromadně a v krátkém časovém období implementovat nová opatření zabraňující přesunům zisků do zemí s nízkým nebo nulovým daňovým zatížením. Jejím přijetím dochází k novelizaci znění příslušných daňových smluv. 

Česká republika se v rámci této úmluvy přihlásila pouze k rozsahu minimálních standardů. V rámci těch schválila pravidlo proti zneužívání bilaterárních daňových smluv (Principal Purpose Test) a také pravidlo pro efektivnější řešení sporů dohodou (Dispute Resolution). Podstatou Principal Purpose Testu je zamezit aplikaci smluv v situacích, které primárně vznikly za účelem získání výhod a nemají další opodstatnění. Dispute Resolution urychlí proces řešení sporných případů vzájemnou dohodou mezi příslušnými úřady smluvních států. Případ se musí předložit do tří let od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění, které není v souladu s ustanoveními příslušné smlouvy. Časový limit pro vyřešení případu vzájemnou dohodou jsou dva roky od data zahájení případu, pokud se jurisdikce nedohodly jinak. Možnost řešení případů dohodou danou MLI by se měla vztahovat na případ předložený příslušnému úřadu smluvní jurisdikce po vstupu MLI v platnost pro oba státy a později. 

Úmluva pokryje 52 smluv o zamezení dvojímu zdanění z celkových 88 platných, které ČR uzavřela. Do počtu 52 spadají ty státy, které obdobně jako Česká republika také podepsaly MLI nebo o přistoupení k úmluvě a zakotvení změn z ní plynoucích aktivně jednají. Mimo jiné se mezi ně řadí Slovensko, Rakousko, Německo, Belgie, Polsko nebo Švýcarsko. Kromě Německa už všechny naše sousedící státy MLI ratifikovaly. Seznam všech zemí, které MLI ratifikují, je k nalezení na stránkách OECD.  

Od kdy se budou ustanovení přijatá MLI uplatňovat v konkrétní smlouvě, bude záležet na okamžiku, kdy vstoupí v platnost ve vztahu ke konkrétním smlouvám. U smluv se státy, pro které už MLI vstoupila v platnost současně s Českou republikou nebo dříve, se pro srážkové daně budou nová ustanovení uplatňovat od 1. ledna 2021, tedy od kalendářního roku následujícího po vstupu v platnost pro oba smluvní státy. Pro ostatní daně potom po uplynutí období šesti kalendářních měsíců (nebo kratšího období, pokud by bylo vzájemně dohodnuto) od posledního z dat, kterým tato úmluva vstoupí v platnost pro každou ze smluvních jurisdikcí pokrytých smlouvou, tedy pro zdaňovací období započatá po 28. únoru 2021. 

Sdílet článek