Zpět na výpis

Další krok k digitalizaci v právu obchodních společností

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona, který má implementovat do českého právního řádu další změny vyplývající z evropské směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Také nabyla účinnosti související novela notářského řádu.

Nová právní úprava má za cíl transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Cílem směrnice je zejména umožnit plně elektronické vytvoření kapitálových společností (minimálně společností s ručením omezeným) a umožnit využívání digitálních nástrojů v průběhu dalšího životního cyklu společností, zejm. vytvořením vzorových společenských smluv, možností zapisovat údaje do veřejných rejstříků a ukládat listiny do sbírky listin či zakládat pobočky v jiných státech plně elektronickou formou.  

V této souvislosti byla ve Sbírce zákonů publikována novela notářského řádu a zákona o správních poplatcích, která nabyla účinnosti 1. září 2021. Novela notářského řádu zavádí mimo jiné možnost prokázat totožnost osoby a zjistit obsah projevu vůle o tom, co má být pojato do notářského zápisu, bez fyzické přítomnosti dané osoby, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci.  Novela tedy v některých případech umožní např. sepsat společenskou smlouvu společnosti, aniž by bylo nutné se fyzicky dostavit k notáři. Počínaje zářím je tak už možné založit společnost plně online. 

Ministerstvo spravedlnosti dále připravilo návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Výše nastíněné cíle evropské směrnice promítá tento návrh zákona do živnostenského zákona, zákona o soudních poplatcích, o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Účinnost je navržena k 1. červenci 2022. Tento návrh obsahuje zavedení možnosti volby pro nově založené právnické osoby, v jaké fázi procesu založení budou ohlašovat živnost či žádat o koncesi, zda před podáním návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku nebo po jeho podání. Nebude tedy třeba vyčkat se zápisem do obchodního rejstříku na získání živnostenského oprávnění.  

Návrh nově definuje nezpůsobilost k výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Doposud se pro účely výkonu funkce vycházelo z definice bezúhonnosti podle živnostenského zákona. Důvody nezpůsobilosti jsou trojí, zakládá je rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci zakazující dané osobě výkon funkce, dále jsou to důvody související s insolvenčním řízením nebo důvody spočívající v odsouzení za vybrané trestné činy. Dále je zde navržena úprava zřízení neveřejné evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, kterou předvídá evropská úprava. Tato evidence má umožnit výměnu informací o osobách, u kterých je dána překážka výkonu funkce, mezi členskými státy.  

Tento návrh je však stále v počátečním stádiu legislativního procesu, lze tedy očekávat, že navrhovaný text dozná ještě početných změn. Výše nastíněné základní body by však v souladu s evropskou úpravou měly zůstat zachovány.