Zpět na výpis

Další krok k jednotnému kapitálovému trhu

V březnu 2018 Evropská komise připravila soubor legislativních návrhů, jejichž cílem je podpora alternativních zdrojů financování a odstranění překážek přeshraničních investic. EU tak pokračuje ve vytváření unie kapitálových trhů, která patří mezi priority současné Komise. Té má být dosaženo v roce 2019.

Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je integrovat kapitálové trhy všech členských států. Současné legislativní návrhy mají především podpořit přeshraniční nabízení investičních fondů, rozvinout trh s krytými dluhopisy a zajistit vyšší právní jistotu při přeshraničních transakcích s cennými papíry a pohledávkami.

Investiční fondy jsou významnou součástí kapitálového trhu. Přeshraniční distribuci investičních fondů dosud brzdí mnohé regulatorní překážky, které mají nová směrnice a nařízení odstranit. Návrh sjednocuje pravidla nabízení pro fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. V zájmu transparentnosti budou členské státy povinny na internetu uveřejnit příslušné vnitrostátní předpisy týkající se nabízení investičních fondů, včetně shrnutí v anglickém jazyce, a také příslušné poplatky spojené s přeshraničním nabízením.

Součástí balíčku jsou rovněž návrhy týkající se evropských krytých dluhopisů, jež unifikují roztříštěnou a pouze dílčí úpravu krytých dluhopisů v právu EU. Tyto dluhopisy jsou v jednotlivých státech využívány ve velmi rozdílné míře. Unie chce prostřednictvím nové úpravy úvěrové instituce přimět, aby kryté dluhopisy jako stabilní a nákladově efektivní zdroj financování více a rovnoměrně využívaly napříč EU. Za splnění daných podmínek budou moci jejich emitenti vedle zvláštního vnitrostátního označení používat také označení „evropské kryté dluhopisy“.

Poslední část opatření míří na přeshraniční transakce s cennými papíry a pohledávkami. Návrh nařízení stanoví, podle jakého práva se spory dotčené přeshraničním postoupením pohledávky mají řešit. Rozhodným právem zpravidla bude právo státu, v němž mají postupitelé své obvyklé bydliště či sídlo, a to bez ohledu na to, ke kterému členskému státu přísluší soud či orgány, jež případ řeší. Prostřednictvím doporučení se Komise rovněž pokouší odstranit nejistotu týkající se otázky, právem kterého státu se řídí určování vlastníka pohledávky. Tyto návrhy by dle Komise měly výrazně podpořit oblasti faktoringu a sekuritizace.

V legislativním procesu jsou nyní na řadě Evropský parlament a Rada, které Komise vyzvala k urychlenému přijetí návrhů směřujících k vytvoření unie kapitálových trhů.