Zpět na výpis

Dočasná ochrana i volný přístup na trh práce pro ukrajinské občany míří do Sněmovny

Vláda České republiky dne 9. března schválila návrhy několika zákonů, které reagují na ukrajinskou migrační vlnu. Nyní čekají na schválení v Poslanecké sněmovně. V tomto článku se zaměříme zejména na návrhy zákonů, které mají za cíl implementovat evropskou směrnici č. 2001/55/ES ze dne 20. července 2001. Ta reagovala na konflikt v bývalé Jugoslávii a představuje základní východiska a řešení v obdobných situacích – konkrétně v oblastech pobytu ukrajinských občanů a jejich přístupu na trh práce.

Dočasná ochrana

Již minulý týden došlo k uvolnění některých dříve stanovených pravidel souvisejících se vstupem ukrajinských občanů na území členských států Evropské unie. Jedná se zejména o možnost využít bezvízový styk mezi členskými státy EU a Ukrajinou bez nutnosti biometrického pasu nebo získat tzv. speciální dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území ČR.

Vládní „návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ zakotvuje podmínky udělování dočasné ochrany cizinců, tedy institut, který by měl plynule a automaticky nahradit v současné době využívaná speciální dlouhodobá víza a zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb.

Kromě ukrajinských občanů by se dočasná ochrana měla vztahovat i na osoby, které měly před vypuknutím konfliktu na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu zároveň nyní není možné. Osoby, které měly na Ukrajině pouze přechodný pobyt (např. studenti), tak na dočasnou ochranu v České republice nedosáhnou. Stále však platí, že tyto osoby mohou využít standartní instituty, např. mezinárodní ochranu. O dočasnou ochranu v ČR nemohou žádat ani cizinci, kteří o ni požádali nebo jim byla udělena v jiném členském státě Evropské unie.

  • Pro účely zákona o pobytu cizinců se osoba s udělenou dočasnou ochranou považuje za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky.
  • K žádosti o udělení dočasné ochrany bude cizinec předkládat platný cestovní doklad a na vyžádání fotografii.
  • Zpravidla se udělení dočasné ochrany bude cizinci do cestovního dokladu vyznačovat štítkem. Pokud to nebude možné, lze dočasně učinit pouhý záznam, a to i mimo cestovní dokad.
  • Cizinci, kterým bude udělena dočasná ochrana, se stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění, a to až 30 dní zpětně.
  • Na cizince, kterým bylo před účinností zákona uděleno vízum strpění se bude ode dne účinnosti zákona pohlížet jako na cizince, kterým byla udělena dočasná ochrana.


Volný přístup na trh práce

Podle „návrhu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“ by měl být cizincům s dočasnou ochranou umožněn volný přístup na trh práce. Tito cizinci se budou pro účely zákona o zaměstnanosti považovat za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

V této souvislosti upozorňujeme, že do doby, než nabude tento zákon účinnosti, cizinci, kterým bylo uděleno vízum strpění, mohou začít pracovat až po udělení povolení k zaměstnání. Pro zaměstnavatele stále platí povinnost ohlásit volné pracovní místo, nicméně bez nutnosti testu trhu práce. V současné době některé úřady práce vydávají pracovní povolení i do druhého dne.

Stejně tak zaměstnavatelé nesmějí u těchto zaměstnanců opomíjet evidenční a informační povinnost k Úřadu práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí avizovalo, že úřady práce budou splnění této povinnosti kontrolovat.

Zákon cizincům současně přiznává nárok na humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Cizincům, kteří prokážou neschopnost zajistit uspokojení svých životních potřeb, je možné vyplatit tuto dávku opakovaně.


Upuštění od správních poplatků

Upozornit vás chceme také na „návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny“, kterým se správní úřady zmocňují k upuštění od správního poplatku vybíraného od fyzické osoby, která vstupuje na území České republiky nebo zde pobývá z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaného invazí vojsk Ruské federace.

Pokud správní orgán do dne účinnosti zákona správní poplatek nevybral, má se na tuto skutečnost pohlížet rovněž jako na upuštění od správního poplatku. Pokud správní orgán poplatek již vybral, zmocňuje se k jeho vrácení.

Shora uvedené znamená, že poživatelé dočasné ochrany anebo víza strpění by nemuseli hradit správní poplatky například v souvislosti s pobytovými či pracovními povoleními.


Povinná školní docházka

V České republice platí podle Školského zákona z roku 2004 povinná školní docházka v délce alespoň devíti školních roků. Tato povinnost se vztahuje jak na občany České republiky, tak na cizince, kteří na území pobývají na základě pobytu nebo víza nad 90 dnů. Mezi tato víza patří právě i výše zmíněné speciální vízum a jeho získání přináší držitelům povinnost školní docházku nastoupit, a to ode dne získání tohoto víza. MŠMT potvrdilo, že se tato povinnost nebude minimálně v blízké budoucnosti vymáhat, protože je důležité zajistit důkladnou adaptaci a připravenost příchozích dětí na začlenění do nového kolektivu. Neméně důležitou překážkou v nástupu povinné školní docházky jsou i omezené kapacity školských zařízení. Na vyřešení obou těchto aspektů MŠMT pamatuje a výše zmíněný zákon se jim věnuje.

Veškerá výše zmiňovaná právní úprava by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení a měla by být účinná do 31. března 2023. Sněmovna by měla výše uvedené předpisy projednat ve stavu legislativní nouze dnes. O dalším vývoji vás budeme informovat v následujících Aktualitách.