Dopad COVID-19 na nastavení převodních cen u vnitroskupinových půjček

Současná pandemie vytváří na firmy tlak, aby udržely pozitivní cash flow a hotovostní zůstatky. Nadnárodní skupiny tak řeší otázku financování svých společností. Nejvíce postižená odvětví mají ztížený přístup k bankovním úvěrům, což vede k nárůstu vnitroskupinových úvěrů na pokrytí provozních nákladů při chybějících výnosech a nárůstu stavu zásob kvůli zmrazení odbytu. Úrok vnitroskupinových úvěrů a půjček by s ohledem na převodní ceny měl být tržní a reflektovat konkrétní podmínky dané finanční transakce.

Nadnárodní skupiny využívají vnitroskupinové půjčky k financování svých entit a k přesunu hotovosti společnostem, které ji nejvíce potřebují. Při uzavírání úvěrů a půjček by podnikatelé měli vzít v úvahu nejen omezení týkající se daňové uznatelnosti úroků (například Směrnice ATAD), ale také nedávno vydaný pokyn OECD k finančním transakcím, který bude součástí Směrnice OECD o převodních cenách. 

Pokyn OECD k finančním transakcím

Pokyn obsahuje komplexní popis stanovení a posouzení převodních cen u finančních transakcí. Zároveň poskytuje finančním úřadům návod, jak postupovat při daňových kontrolách, a to zejména v případech, kdy není řádně doložena ekonomická podstata dané finanční  transakce. V kontextu současné situace je při poskytování úvěru spojené osobě už na začátku klíčové zohlednit, jaký objem úvěru by získal dlužník od nespřízněného věřitele na základě své vlastní finanční síly. Nadměrné úvěrové financování by totiž mohlo být považováno za formu kapitálového vkladu a část úroků z vnitroskupinových úvěrů by se tak mohla stát daňově neuznatelnou.  

Tržně stanovená úroková míra

Upřednostňovanou metodou při stanovení tržní výše úroků, resp. úrokové míry, s ohledem na dostupnost tržních dat, je metoda tzv. srovnatelné nezávislé ceny. Tato metoda zpravidla vychází z úvěrového ratingu dlužníka a výnosu srovnatelných, například veřejně obchodovaných instrumentů, obvykle dluhopisů, kde se sleduje výnos do doby splatnosti, tzv. yield dluhopisu. Aktuálně volatilní vývoj na finančním trhu ale ztěžuje predikce. Na jedné straně dochází ke snižování referenčních sazeb centrálních bank a poskytování bankovních garancí ze strany států, na druhé straně znatelně rostou yieldy u obchodovaných dluhopisů. To značí, že i finanční trhy reflektují v rámci úrokových sazeb zvýšené rizikové přirážky plynoucí ze současné situace. Budoucí vývoj tak lze těžko odhadovat, a tak doporučujeme při určování úrokové míry u nově sjednávaných úvěrů či v rámci změny podmínek stávajících vnitroskupinových úvěrů sledovat a reflektovat současnou tržní situaci. 

Tržní podmínky úvěru

Nejistota na finančních trzích se odráží i v nastavení podmínek aktuálně sjednávaných úvěrů. Obecně dochází ke zkracování splatnosti u nově vydaných dluhopisů a na trhu se přepokládá zvýšený výskyt krátkodobého financování oproti dlouhodobému. Nadnárodní skupiny také odkládají splátky či prodlužují splatnost stávajících úvěrů. I v těchto případech je nutné sledovat, zda nově nastavené podmínky jsou stále v souladu s podmínkami, které lze očekávat u nespojených osob. 

Doporučujeme mít vnitroskupinové finanční transakce podložené dokumentací převodních cen, která bude v souladu s novým pokynem OECD a bude podpořena srovnávací (benchmarkovou) analýzou založenou na aktuálních datech. Měla by také obsahovat úvahu o tom, zda se celková výše čerpaných vnitroskupinových úvěrů stále dá považovat za přiměřenou pro daný sektor podnikání. 
 

 

Sdílet článek