Dopad ochranných opatření MZ na cestování a zaměstnávání v České republice

Od 5. října 2020 je účinné nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), jehož cílem je provést kroky nezbytné k dalšímu zpomalení šíření nemoci COVID-19 na našem území. Opatření omezuje jak české občany, tak cizince při překročení státní hranice České republiky a úzce souvisí se seznamem zemí, který ministerstvo průběžně aktualizuje, a který dělí země na nízkorizikové, nízkorizikové s požadavkem na test PCR a vysoce rizikové.

Podle toho, z jaké země osoby do Česka přijíždí, jsou nastaveny jak podmínky pro vstup na naše území, tak i pravidla, která musí tyto osoby po určitou dobu po vstupu na území dodržovat.  

Občané zemí s nízkým rizikem (zelené) mohou do Česka cestovat zpravidla bez omezení, ledaže by v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin na území některé z vysoce rizikových zemí. Na občany některých nízkorizikových zemí, ve kterých je epidemiologická situace horší, se vztahují určitá omezení, pokud mají v České republice pracovat.   

Občanům vysoce rizikových (červených) států zůstává, až na výjimky, vstup na naše území zakázán. Výjimky platí například pro držitele dlouhodobého pobytového povolení na území České republiky, některé rodinné příslušníky nebo pro pracovníky mezinárodní dopravy. 

Další důležitou změnou, kterou opatření přineslo, je změna pravidel při vstupu na území Česka u osob přijíždějících z vysoce rizikových zemí. Všechny osoby, včetně českých občanů, které pobývaly v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území těchto států, musí tuto skutečnost před příjezdem oznámit příslušné Krajské hygienické stanici, a to vyplněním elektronického příjezdového formuláře. Doklad o vyplnění tohoto formuláře musí na vyžádání předložit při hraniční nebo pobytové kontrole, dopravci autobusové a letecké dopravy pak při cestách z rizikových zemí. Tyto osoby musí rovněž do pěti dnů od vstupu na území podstoupit test na SARS-CoV-2 a výsledky předložit příslušné Krajské hygienické stanici do sedmi dnů. V některých případech je ho možno nahradit negativním testem provedeným v jiném členském státě EU ne starším než 72 hodin. Tyto osoby současně musí během prvních 10 dní na našem území omezit svůj pohyb a jsou po celou tuto dobu povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Uvedená povinnost se nevztahuje na občany ČR a některé cizince s povoleným dlouhodobým pobytem, za předpokladu, že se jejich cesta uskutečnila v rámci zájezdu do vybraných turistických cílů. 

Opatření přineslo i změny při zaměstnávání některých cizinců. Na cizince z vysoce rizikových zemí a na cizince z nízkorizikových zemí s požadavkem na test PCR, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území těchto států, platí po dobu 10 dní rovněž výše uvedené omezení pohybu. Výjimkou je cesta do zaměstnání, kdy se tito pracovníci mohou do zaměstnání dostavit i před uplynutím této 10denní lhůty, avšak pod podmínkou, že se zaměstnavateli prokáží negativním testem SARS-CoV. V opačném případě jim zaměstnavatel vstup na pracoviště umožnit nesmí. I v tomto případě platí výše uvedená výjimka pro účastníky zájezdu. Upozorňujeme, že v porovnání s předchozím mimořádným opatřením odpadla povinnost předkládat při nástupu do zaměstnání druhý test.  

Příjezd cizinců na naše území může komplikovat i stále omezený provoz zastupitelských úřadů. Od začátku srpna Ministerstvo zahraničních věcí ČR sice znovu otevřelo většinu českých ambasád v zahraničí, mnoho z nich však nadále pracuje jen v omezeném režimu. V některých zemích tak může být podávání a schvalovaní žádostí i nadále zpožděno. Ambasáda v Chile zůstává nadále uzavřena, a to až do odvolání. 

S přihlédnutím k vývoji epidemické situace lze předpokládat, že jak pravidla pro vstup na naše území, tak pravidla pro fungování zastupitelských úřadů v zahraničí nemusí být konečná. Situaci je třeba pečlivě sledovat a vyhodnocovat, zejména když změny probíhají velmi rychle a výklad není vždy jednoznačný.  

Sdílet článek