ESG a nové povinnosti investičních podniků

Investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé finančních služeb, na které se vztahuje MiFID II, budou od srpna 2022 muset při poskytování investičního poradenství a správy portfolia zavést podrobnější informace a dotazníky pro investory, zejména z hlediska udržitelnosti. Poskytovatelé finančních služeb tak budou nuceni získat podrobné informace o všech finančních nástrojích, které nabízí, a jejich udržitelnosti.

Nová opatření jsou součástí iniciativy Evropské komise týkající se udržitelného rozvoje a snahy o přeměnu evropského hospodářství na zelenější, odolnější a oběhové hospodářství v souladu s cíli evropské zelené dohody (tzv. European Green Deal).

Nařízení o začlenění faktorů udržitelnosti, rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do určitých organizačních požadavků a provozních podmínek investičních podniků ukládá s účinností od 22. srpna 2022 investičním podnikům povinnost, aby obchod, který doporučují nebo který má být uzavřen v rámci služby správy portfolií, odpovídal investičním cílům dotyčného zákazníka včetně jeho tolerance rizik a případných preferencí týkajících se udržitelnosti. Tuto povinnost je nutné vzít v potaz při shromažďování informací o zákaznících nebo potenciálních zákaznících.

Preferencemi týkajícími se udržitelnosti se přitom rozumí volba zákazníka nebo potenciálního zákazníka, pokud jde o to, zda a do jaké míry by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z těchto finančních nástrojů:

  1. finanční nástroj, u něhož zákazník nebo potenciální zákazník určí, že se minimální podíl investuje do environmentálně udržitelných investic ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (nařízení o taxonomii);
  2. finanční nástroj, u něhož zákazník nebo potenciální zákazník určí, že se minimální podíl investuje do udržitelných investic ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088;
  3. finanční nástroj, který zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, tedy takové nástroje, které zvažují a snižují podstatné negativní vlivy v oblasti environmentální, sociální a zaměstnanecké způsobené těmito investicemi.

Investiční podniky budou dále nově povinny vedle popisu typů a spektra finančních nástrojů uvést i případné faktory udržitelnosti, které byly při výběru finančních nástrojů zohledněny. Díky těmto informacím se investoři budou moci kvalifikovaně rozhodnout a bude jim umožněno přeorientovat své investice do udržitelnějších technologií a podniků. Detailní kritéria pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti, která musí být splněna, aby se investice mohly klasifikovat jako zelené, a tedy udržitelné, obsahuje čl. 3 nařízení o taxonomii.

KPMG Legal monitoruje vývoj evropské regulace taxonomie udržitelných činností, která se i s ohledem na technologický pokrok bude měnit, a jednotlivá kritéria budou pravidelně přezkoumávána. Našim klientům jsme připraveni pomoci s aplikací nařízení o taxonomii, souvisejících nařízení i zavedením systémů splňujících požadavky na ně kladené nejen od 2. srpna 2022.
 

Sdílet článek