Zpět na výpis

Evidence skutečných majitelů: zásadní novela vejde v účinnost už od října

Zákon o evidenci skutečných majitelů, který vychází z V. směrnice AML, přinesl od 1. června 2021 zásadní změny v zaznamenávání skutečných majitelů v ČR a přidělal starosti řadě společností a jiných subjektů. Necelého půl roku od účinnosti zákona identifikovala Evropská komise závažné nedostatky v transpozici. Jejich urychleným odstraněním Komise podmínila možnost ČR čerpat fondy z Národního plánu obnovy. Během léta zákonodárce stihl projednat a přijmout novelu, která nabude účinnosti 1. října 2022. 

Novela vycházející ze směrnice AML lépe vymezuje materiálního skutečného majitele a zužuje výčet subjektů, které skutečného majitele nemají. Dále ruší členění pojmu skutečného majitele na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem.  

Nově bude materiálním skutečným majitelem každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání (příp. svěřenský fond). Určujícími měřítky je vlastnictví podílu ve výši alespoň 25 % nebo možnost uplatňování rozhodujícího vlivu. Korporaci vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo:

  • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %; 
  • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %;
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %;
  • uplatňuje rozhodující vliv jinými prostředky.

Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli, a dále ovládající osoba. 

Pokud není možné žádného materiálního skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, anebo pokud v korporaci uplatňuje rozhodující vliv osoba bez skutečného majitele, pak náhradním skutečným majitelem zůstává každá fyzická osoba ve vrcholném vedení korporace. Nemění se ani určení formálního skutečného majitele pro některé subjekty (např. svěřenské fondy, fundace a obecně prospěšné společnosti), které je odvislé od postavení nebo funkce určitých osob v rámci daného subjektu.

Do 1. března 2023 máte čas prověřit, zda vámi zapsaní skuteční majitelé odpovídají upravené definici dle novely a – bude-li to třeba – uvést zápis do souladu s novelou. Změny zápisu v evidenci skutečných majitelů v souvislosti s novelou budou v průběhu této lhůty osvobozeny od soudního poplatku.