Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.

Polská společnost Dong Yang uzavřela smlouvu s korejskou společností LG Korea, pro kterou zajišťovala montáž desek plošných spojů. Materiál a komponenty pro montáž předávala dceřiná společnost LG Polsko. Smontované výrobky dodával Dong Yang zpět LG Polsko. Dong Yang fakturoval za služby poskytnuté LG Korea bez polské DPH s tím, že místem plnění je sídlo příjemce služby, tedy Korea. Polský správce daně se však domníval, že služby by měly podléhat polské DPH, neboť LG Polsko je provozovnou LG Korea a služby byly poskytovány právě této provozovně. 

Polský správní soud předložil SDEU dvě předběžné otázky. Především se ptal, zda mateřské společnosti ze třetí země vzniká provozovna pro účely DPH jen proto, že má v Polsku dceřinou společnost. SDEU konstatoval, že dceřiná společnost může de facto vytvořit provozovnu mateřské společnosti ze třetí země (z hlediska DPH). Taková provozovna ale musí být dostatečně stálá a mít dostatečné lidské a technické zdroje, aby mohla přijímat a využívat služby, které jsou jí poskytovány pro její vlastní potřebu. SDEU dále uvádí, že pro určení existence provozovny z pohledu DPH nelze zohlednit pouze právní postavení daného subjektu, ale je třeba posoudit především hospodářskou a obchodní realitu. Z toho SDEU vyvodil, že jen samotná existence dceřiné společnosti v členském státě automaticky nezakládá provozovnu mateřské společnosti ze třetí země. 

Podstatou druhé otázky bylo, kam až sahá povinnost dodavatele zkoumat smluvní vztahy svého zákazníka. Zde SDEU konstatuje, že ze směrnice o DPH ani z prováděcího nařízení č. 282/2011, které stanovuje kritéria pro určení provozovny, nevyplývá povinnost poskytovatele služeb zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou společností ze třetí země a její dceřinou společností v členském státě. Dong Yang tedy neměla povinnost zkoumat smluvní vztahy mezi LG Polsko a LG Korea a nemohla jen z pouhé existence LG Polsko dovodit, že společnosti LG Korea vznikla v Polsku provozovna pro účely DPH. 

 
 

 

 

Sdílet článek