Finanční trh čekají změny

V polovině února zamířila do sněmovny novela, která může přinést velké změny v několika odvětvích finančního trhu. Jaké jsou její hlavní body? Na co by se měly subjekty působící na finančním trhu připravit?

Prvním z novelizovaných zákonů je zákon o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Vzhledem k nadcházející účinnosti evropského nařízení o prospektu se velká část úpravy veřejných nabídek investičních nástrojů přesune právě do tohoto předpisu. V ZPKT by měla zůstat pouze pravidla vztahující se k odpovědnosti za obsah prospektu a mechanismu hlášení. Výrazně se zpřísňují pokuty v případě nedodržení právní úpravy týkající se veřejných nabídek. Nově by za tyto přestupky mělo být možné uložit pokutu převyšující 18 milionů Kč fyzickým osobám a 130 milionů Kč podnikajícím právnickým osobám. 

Výrazně se změní také zákon o doplňkovém penzijním spoření (ZDPS). V této oblasti dochází ke sjednocení s ostatními odvětvími finančního trhu, přičemž subjekty oprávněné zprostředkovat doplňkové penzijní spoření čeká výrazné omezení. Nově bude moci doplňkové penzijní spoření zprostředkovat pouze samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce disponující povolením podle ZDPS. Zavedením těchto nových typů subjektů se upustí od praxe, kdy stačilo, že si osoba disponující povolením podle jiných zákonů regulujících finanční trh rozšířila dosavadní licenci. Tato změna se dotkne všech stávajících distributorů doplňkového penzijního spoření. 

V zákoně o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) dochází k rozvolnění úpravy týkající se shromáždění podílníků. Působnost a pravidla rozhodování tohoto orgánu budou nově ponechána plně na statutu investičního fondu. Tuto změnu trh vítá, protože se přibližuje k fungování korporací.  

Novela ZISIF dále přináší změnu pravidel pro vydávání podílových listů a jejich odkupy. Zavádí se maximální dvouletá lhůta pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů fondy kvalifikovaných investorů, které jsou otevřenými podílovými fondy. Toto ustanovení je také přijímáno kladně, protože odstraňuje výkladové nejasnosti v případě pozastavení vydávání a odkupování podílových listů u fondů kvalifikovaných investorů.  

V ZISIF se má také nově objevit funkce promotéra investičního fondu. Tím bude osoba, které náleží právo rozhodovat o tom, kdo bude obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem tohoto fondu, a o jejich změně. Promotér bude ustaven ve statutu investičního fondu, přičemž fondy založené před účinností novely mohou funkci promotéra ustavit rozhodnutím většiny osob držících majetkovou účast ve fondu. Novela může mít výrazný dopad na subjekty působící na finančním trhu. V případě schválení doporučujeme analyzovat její účinky na poskytování finančních služeb. 

 

Sdílet článek