Jak na svědky v rámci daňové kontroly?

Svědecká výpověď je vedle dokumentace jedním z nejčastějších a nejdůležitějších důkazních prostředků. Pokud správce daně neoprávněně odmítne svědka vyslechnout, může to mít za následek až nezákonnost platebních výměrů. Jaké má tedy správce daně povinnosti, pokud jde o svědeckou výpověď? Může výslech svědka odmítnout? Může převzít protokol o jeho výpovědi z jiného řízení? Důležitost správného postupu dokládá i několik rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS) z poslední doby.

V nedávném rozsudku NSS zdůrazňuje důležitost svědecké výpovědi v daňovém řízení. Správce daně je až na výjimky povinen výslech navrženého svědka provést. Soudci tak například odmítli argument, že všichni jednatelé společnosti, jakožto osoby v obdobném postavení, budou vypovídat stejně, a proto není potřeba vyslechnout všechny. Neobstojí ani tvrzení, že od zdaňovacího období uplynula již příliš dlouhá doba na to, aby mohla být svědecká výpověď považována za hodnověrnou. Výslech jednatele v tomto případě mohl do daného případu vnést nové skutečnosti. Odmítnutí výslechu správcem daně tedy představuje natolik závažnou vadu, že NSS zrušil rozhodnutí správce daně pro nezákonnost.

Výslech svědka je bezprostřední a těžko nahraditelný důkaz. To zdůraznil NSS v dalším z rozsudků, když odmítl, aby místo výslechu svědka správce daně převzal protokoly o výslechu z jiného daňového řízení. Nepomohlo ani to, že zástupce daňového subjektu se předchozího výslechu účastnil a mohl tak svědkům klást otázky. Soud upozornil, že daňový subjekt nemohl předpokládat jeho využití i v dalších kauzách. Nelze tedy logicky předpokládat, že se ptal i na okolnosti, které s tímto řízením nesouvisí. Pokud o to daňový subjekt požádá, musí správce daně svědka znovu vyslechnout. Provedení svědecké výpovědi může prodloužit celé řízení, ale to podle NSS nemůže samo o sobě odůvodnit její odmítnutí. Nevyhovět návrhu daňového subjektu na výslech svědka lze jen tehdy, je-li jeho jedinou snahou mařit či účelově prodlužovat daňové řízení.

Rozsudky NSS daňovým subjektům i správcům daně připomínají, jak jsou svědecké výpovědi v daňovém řízení důležité. Jejich neprovedení může vést ke zrušení celého rozhodnutí o stanovení daně. Svědecké výpovědi doporučujeme nepodcenit. Právě na nich ve sporných případech může záviset šance prokázat nárok na odpočet DPH či daňovou uznatelnost nákladů.

Sdílet článek