Jak pokutovala inspekce práce zaměstnavatele v roce 2019?

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zveřejnil kontrolní zprávu za rok 2019. Jak dopadly kontroly týkající se agenturního zaměstnávání, nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo monitoringu zaměstnanců?

Nejvyšší pokuty SÚIP udělil v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním. Jde o umožnění výkonu práce cizince bez příslušných povolení nebo výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém). Četnost těchto deliktů způsobil zejména velký nedostatek pracovní síly, který se zaměstnavatelé v mnoha případech snažili pokrýt pracovníky ze zahraničí, zejména ze zemí mimo EU. Při zaměstnávání cizinců je však nutné dostát podmínkám kladeným nejen pracovněprávními předpisy, ale také předpisy upravujícími pobyt cizinců na území ČR. 

V roce 2019 provedl SÚIP celkem 8 160 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání. Mezi nejčastěji zjištěné cizince patřili občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, a to zejména u zaměstnavatelů v oborech stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl nebo pohostinství. Při zjišťování nelegálního zaměstnávání spolupracoval SÚIP i s dalšími správními orgány, například úřady práce, ČSSZ nebo s ozbrojenými složkami, především s Policií ČR, Službou cizinecké policie a Celní správou. Za umožnění nelegálního zaměstnávání bylo v roce 2019 uděleno dohromady 485 pokut v celkové výši 182 991 500 Kč. 

Dále se kontroly zaměřily i na oblast agenturního zaměstnávání, která patří již tradičně k prioritám SÚIP. V roce 2019 prověřoval zejména platnost povolení k příslušné formě zprostředkování, obsah dohody o dočasném přidělení nebo dodržování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance. Nejčastějším porušením byla právě skutečnost, že agentura práce nezabezpečila, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Za porušení předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání SÚIP uložil agenturám práce 59 pokut v celkové výši 3 558 500 Kč a uživatelům agenturních zaměstnanců devět pokut v celkové výši 230 000 Kč. 

Se zastřeným zprostředkováním zaměstnání se inspektoři setkali nejčastěji u subjektů, které z různých důvodu povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání neměly, přesto se však jako agentura práce chovaly. Na jednom pracovišti se tak často nacházeli pracovníci hned několika zaměstnavatelů, kdy někteří na něm pracovali typicky na základě údajné smlouvy o poskytování služeb, avšak práci reálně vykonávali podle pokynů jiné osoby, než byl jejich právní zaměstnavatel. Na základě kontroly zahájené na jednom pracovišti tak následně docházelo k zahájení kontrol u několika dalších subjektů. Rozklíčování zřetězených obchodních vztahů, do kterých bylo mnohdy zapojeno i tři a více subjektů, nebyl pro SÚIP mnohdy snadný úkol. Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání uložil SÚIP v roce 2019 69 pokut v celkové výši 34 768 000 Kč. 

Kontroly inspekce se zaměřovaly rovněž na otevřené či skryté sledování zaměstnanců pomocí kamerových systémů, dále pak na monitoring telefonních hovorů, elektronické a listovní pošty, popřípadě na sledování polohy zaměstnanců pomocí lokalizačních systémů. Dle závěrů SÚIP se neustále zvyšuje počet instalovaných kamerových systémů, což je dáno především rozvojem moderních technologií a cenovou dostupností daných zařízení. Zaměstnavatelé jako důvod k narušení soukromí zaměstnanců nejčastěji uváděli ochranu svého majetku nebo ochranu zdraví svých zaměstnanců. Inspekce se soustředila zejména na subjekty z oblasti výroby, pohostinství, poskytování služeb či provozování prodejen. SÚIP v této oblasti uložil celkem 10 pokut v souhrnné výši 267 000 Kč. Oproti předchozímu roku se tak počet uložených pokut ztrojnásobil. 

Uložené pokuty za některá výše jmenovaná pochybení byly poměrně vysoké. Doporučujeme proto zaměstnavatelům provádět pravidelnou kontrolu plnění právních povinností, které se mnohdy v čase mohou změnit (viz například aktuálně přijatá „velká“ novela zákoníku práce). V případě jakýchkoliv nejasností je pak vhodné se obrátit na odborníka. 

Sdílet článek