Je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se minulý měsíc zaobíral otázkou, zda je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro účely DPH, či nikoli. V daném případě člen nejednal svým jménem ani na svůj účet či odpovědnost a nenesl ekonomické riziko vyplývající ze své činnosti. Soud uzavřel, že daný člen dozorčí rady samostatně nevykonává ekonomickou činnost a není proto z titulu své funkce osobou povinnou k dani pro účely DPH.

Jednalo se o nizozemský případ IO (C-420/18), kdy člen dozorčí rady nadace pobíral za svoji činnost paušální odměnu, a to bez ohledu na svoji skutečnou účast na zasedáních a reálně odpracované hodiny. V dané situaci neměl právo vykonávat pravomoci svěřené dozorčí radě samostatně, ale jednal na účet a odpovědnost dozorčí rady. Na druhou stranu byli členové rady nezávislí a museli jednat kriticky vůči ostatním členům i řídícímu orgánu nadace. 

Vzhledem k pochybnostem, které měl nizozemský soud ohledně klasifikace člena dozorčí rady jako osoby povinné k dani, předložil SDEU následující předběžnou otázku: „Vykonává člen dozorčí rady nadace, který je v oblasti svých pracovních podmínek a odměňování podřízen uvedené dozorčí radě, ale který jinak není ani vůči dozorčí radě ani vůči nadaci ve vztahu podřízenosti, samostatně ekonomickou činnost ve smyslu DPH?“

SDEU se zaměřil zejména na ekonomickou povahu a nezávislý výkon činnosti člena dozorčí rady nadace. Posoudil ji jako ekonomickou, neboť má trvalou povahu a člen ji vykonává za úplatu. Dále soud konstatoval, že na člena dozorčí rady nelze pohlížet jako na zaměstnance, a to i přes to, že dle právní fikce podléhá jeho odměna dani z příjmů ze závislé činnosti. Svou činnost vykonává na základě smlouvy o poskytování služeb. 

Důležité pro zodpovězení předložené otázky bylo, jestli nese člen dozorčí rady ekonomické riziko vyplývající z vykonávané činnosti. Nizozemský soud upřesnil, že členové uvedené rady nemohou vykonávat pravomoci svěřené této radě samostatně a jednají na její účet a odpovědnost. Soud konstatoval, že je tedy zjevné, že členové dozorčí rady nenesou samostatně odpovědnost vyplývající z aktů této rady, stejně jako ji nenesou za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu funkce. 

SDEU uzavřel, že uvedený člen dozorčí rady nenese ekonomické riziko ze své činnosti a nevykonává samostatně ekonomickou činnost, protože pobírá pevnou výši odměny, která nezávisí na jeho účasti na zasedáních ani jím skutečně odpracovaných hodinách. Nedbalost, které by se případně dopustil při výkonu své funkce, nemůže mít přímý vliv na jeho odměnu. Pro účely DPH tedy nepředstavuje osobu povinnou k dani. Vlastní rozhodnutí je poměrně obsáhlé, vymezuje vícero specifik daného případu a je proto otázkou, jak široká může být jeho aplikovatelnost na obdobné situace v českém prostředí.

Sdílet článek