Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje nemalý finanční zásah do podnikání a neočekávaný výdaj. Podle nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) navíc hrozí, že pouze z titulu prokázané účasti na podvodu na DPH nemusí správce daně prominout penále vztahující se k doměřené dani.

Daňový řád umožňuje prominout až 75 % stanoveného penále na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci daňové kontroly či jiného postupu vedoucího k doměření daně. Při maximálním prominutí tak penále místo 20 % činí jen 5 % doměřené daně. Správce daně při posuzování bere v úvahu mimo jiné také to, zda daňový subjekt porušoval daňové nebo účetní předpisy a četnost porušování povinností při správě daní. V nedávném rozsudku (1 Afs 236/2019) se daňový subjekt účastnil významného podvodu na DPH – v rámci daňového řízení správce daně prokázal, že o své účasti na daňovém podvodu daňový subjekt minimálně měl a mohl vědět. Ačkoli daňový subjekt splnil základní formální podmínky pro prominutí penále i podmínky daňové a účetní bezúhonnosti stanovené daňovým řádem, odmítl finanční úřad po posouzení povahy, intenzity a dalších okolností porušení daňových předpisů penále prominout.  

NSS s odkazem na svou předchozí judikaturu dovodil, že při rozhodování o prominutí penále je nutné zohlednit i ta porušení daňových předpisů, která vedla k doměření daně, k níž se promíjené penále vztahuje. NSS potvrdil, že v daném případě šlo o obzvlášť závažné porušení daňových předpisů nejen kvůli účasti na karuselovém podvodu, ale také z hlediska rozsahu krácení daňové povinnosti (doměřená daň přesahovala 15 mil. Kč). Soud uzavřel, že účast na podvodu, o kterém daňový subjekt vědět měl a mohl, je relevantním důvodem, proč prominutí penále odmítnout. Může být dokonce i jediným důvodem pro neprominutí penále, pokud to správce daně náležitým a logickým způsobem odůvodní.  

V praxi by měly finanční orgány při posuzování žádostí daňových subjektů o prominutí penále přistupovat ke každému případu individuálně a posuzovat splnění podmínek pro prominutí penále vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti. Vzhledem k závěrům NSS v popisovaném případě tedy existuje riziko, že finanční úřady nebudou těm, kteří se i neúmyslně účastnili podvodu na DPH, penále promíjet ani částečně. 

Sdílet článek