Kompenzační bonus pro osoby vykonávající práci na základě DPČ a DPP

Vláda schválila poskytnutí kompenzačního bonusu i tzv. dohodářům, tedy těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a v jejím důsledku byli účastni na nemocenském pojištění. V případě DPP se tak jednalo o měsíční hrubý příjem nad 10 000 Kč a v případě DPČ o měsíční hrubý příjem 3 000 Kč a více.

Vláda schválila novelu o zákona kompenzačním bonusu 29. června. O bonus ve výši 350 Kč za každý kalendářní den bude možné požádat i zpětně, a to za období od 12. března do 8. června 2020.  

Podmínkou pro uplatnění nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 nejméně čtyři kalendářní měsíce nemocensky pojištěna na základě dané dohody. Vedle výkonu práce na základě dohody dále nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou pěstounů či dobrovolných pracovníků pečovatelské služby). 

Další podmínkou je, že práce nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána v obvyklém rozsahu z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (zejména tedy uzavřením či omezením provozu, omezením poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech atd.) nebo na straně osoby (tj. její karantény nebo péče o dítě nebo jiného člena domácnosti). 

Díky novele zároveň na kompenzační bonus (500 Kč za den) dosáhnou i OSVČ a společníci malých s. r. o., kteří na něj dosud neměli nárok z důvodu souběhu s DPP nebo DPČ, která zakládala účast na nemocenském pojištění.  

Kompenzační bonus bude opět spravovat a vyplácet finanční úřad. Žádost bude možné odeslat na místně příslušný finanční úřad prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo podat osobně. Spolu se žádostí bude nutné finančnímu úřadu doložit kopii příslušné dohody a kopii mzdových listů, popřípadě jiné relevantní potvrzení vystavené zaměstnavatelem. Lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus skončí uplynutím třetího kalendářního měsíce po nabytí účinnosti novely zákona.  

Předpokládá se, že novelu zákona projedná na mimořádném zasedání Poslanecká sněmovna 10. července, a to ve zrychleném legislativním procesu. 

Sdílet článek