Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s. r. o. se vrací

Vláda 16. října 2020 schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Podle návrhu by měli obdržet kompenzaci ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Kompenzační bonus bude opětovně poskytnut OSVČ, společníkům malých společností s ručením omezeným (nejvýše dva společníci nebo rodinná s. r. o.) a osobám vykonávajícím práci na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP), jejichž činnost byla zakázána či omezena vládními restrikcemi v rámci nouzového stavu vyhlášeného 5. října 2020. Tento návrh zákona musí ještě schválit parlament a podepsat prezident. 

 Částka kompenzačního bonusu je navrhovaná ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období (tj. období odpovídající nouzovému stavu od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020). Celková maximální výše kompenzačního bonusu za stávající nouzové období trvající 31 dní by tak mohla dosáhnout částky 15 500 Kč. Návrh zákona předpokládá možnost dalšího kompenzačního období, pokud by došlo k prodloužení současného nouzového stavu i po 4. listopadu 2020. 

Na rozdíl od kompenzačního bonusu, který byl vyplácen OSVČ na jaře tohoto roku, je současná forma kompenzace méně plošná a cílí na postižené sektory ekonomiky. Nárok na bonus budou mít pouze ti podnikatelé, jejichž dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 byl v oboru, který vláda přímo zakázala nebo omezila, tj. zejména pohostinství, organizování kongresů, vzdělávacích akcí, veletrhů, kultury a sportu atd. Už tedy nebude na překážku skutečnost, že OSVČ je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, avšak tato činnost pro ni nemůže mít převažující charakter.

Vláda rovněž navrhuje odškodnit i ty podnikatele, jejichž podnikatelská činnost sice nebyla přímo zakázána nebo omezená, ale kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády. Mělo by se tak jednat o podnikatele, jejichž činnost byla v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky. U této skupiny podnikatelů je podmínkou nároku na kompenzační bonus to, aby jejich podnikatelská činnost byla v důsledku vládních opatření vyloučena alespoň z 80 %, jednalo se o majoritní příjem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce, a současně nebylo možné výstupy bez zásadních obtíží poskytovat někomu jinému.

Nárok na kompenzační bonus budou mít dle návrhu zákona i osoby činné na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), které pro výše uvedené podnikatele pracovaly, pokud byly účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci, a to nejméně po dobu tří ze čtyř předcházejících měsíců rozhodného období (tj. od 1. června 2020 do 31. září 2020).

Návrh zákona dále stanovuje další podmínky, které musí pro výplatu kompenzačního bonusu dotčený subjekt splnit. Jde o obdobné podmínky, které platily na jaře. Mimo jiné se v případě OSVČ vyžaduje, aby měla platné živnostenské oprávnění k 5. říjnu 2020, nebo měla přerušenou činnost po 12. březnu 2020 a toto přerušení k 5. říjnu 2020 trvalo.

Kompenzační bonus se vyplatí na základě žádosti a čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek podaných na místně příslušný finanční úřad písemně či datovou schránkou nejpozději ve lhůtě dvou měsíců po skončení bonusového období.

Sdílet článek