Kompenzační bonus pro společníky s. r. o. bez zaměstnanců a rodinné s. r. o.

Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, která umožní jeho výplatu také společníkům společností s ručením omezeným bez zaměstnanců, které mají nejvýše dva společníky, nebo pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.

Podpora cílí na společníky společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla úplně či částečně utlumena, a došlo tak k zásadnímu zásahu do jejich výdělečné činnosti (tj. společnost v daném období nemohla zcela nebo z části v důsledku krizových opatření vykonávat obvyklou výdělečnou činnost např. z důvodu uzavření nebo omezení provozu, karanténních opatření na straně společníka atd.). Společníci společností s ručením omezeným bez zaměstnanců a rodinných společností s ručením omezeným dosud nebyli oprávněni čerpat tzv. kompenzační bonus určený pro OSVČ. 

O kompenzační bonus může žádat fyzická osoba, která k 12. březnu 2020 byla společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:  

  • nejvýše dva společníky, které jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo 
  • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství), a jejich podíl není představován kmenovým listem. 

Společník nesmí vykonávat činnost, z níž by byl nemocensky pojištěn jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, ve které je společníkem, a současně k 12. březnu 2020 byl považován za českého daňového rezidenta, popřípadě daňového rezidenta jiného členského státu EU/EHP, pokud však úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky za kalendářní rok 2020 bude představovat nejméně 90 % všech jeho příjmů. 

Společnost s ručením omezeným nesmí být v rozhodném období  (tj. v období od 12. března do 8. června 2020, resp. do 31. srpna 2020 v případě prodloužení bonusového období) v úpadku nebo v likvidaci a nesmí být vedena jako nespolehlivý plátce pro účely DPH. Obrat společnosti (dle zákona o účetnictví) za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období musí překročit částku 180 000 Kč, anebo společnost musí předpokládat, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonávala činnost, překročí částku 180 000 Kč. Společnost musí být k 12. března 2020 daňovým rezidentem České republiky, popřípadě daňovým rezidentem jiného členského státu EU/EHP za podmínky, že dosáhla většiny svých příjmů za výše uvedené období ze zdrojů na území České republiky. 

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, požaduje se splnění výše uvedených podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. 

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý den rozhodného období, za který společníkovi společnosti s ručení omezeným nebyla poskytnuta jiná podpora jako náhrada za omezení výdělečné činnosti z důvodu COVID-19 nebo souvisejících krizových opatření. V případě, že žadatel bude společníkem ve více společnostech s ručením omezeným splňujícím výše uvedené podmínky, vznikne mu nárok na bonus za kalendářní den pouze jednou. Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po ukončení rozhodného období.  

Sdílet článek