Lhůta pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně není prekluzivní

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Sea Chefs Cruise Services GmbH (C–133/18) rozhodl, že lhůta jednoho měsíce k poskytnutí doplňujících informací ve věci žádosti o vrácení daně není lhůtou prekluzivní. Co to pro žadatele o vrácení daně znamená?

Německá společnost Sea Chefs Cruises Services GmbH požádala o vrácení DPH odvedené ve Francii za rok 2014. Následně si francouzský správce daně vyžádal doplňující informace, které měl podnik předložit do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti o jejich poskytnutí. Vzhledem k tomu, že německá společnost neodpověděla ve stanovené lhůtě, francouzský správce daně zamítl její žádost o vrácení daně.

Německá firma se proti zamítnutí žádosti o vrácení daně odvolala k vnitrostátnímu soudu ve Francii, kterému zároveň předložila dokumenty a informace, jež francouzský správce původně požadoval. Celý případ se dostal až k Soudnímu dvoru s dotazem, zda je možné, s ohledem na opravné prostředky ve směrnici a dále na zásadu neutrality a zásadu proporcionality, doplnit žádost o vrácení DPH před daňovým soudem.

SDEU konstatoval, že lhůta pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně není prekluzivní, a tedy nedodržení lhůty neznamená, že osoba povinná k dani ztrácí možnost odstranit nedostatky své žádosti přímo u vnitrostátního soudu. Své rozhodnutí opřel zejména o fakt, že k předložení údajů mohou být vyzvány také jiné osoby než samotný žadatel, kde by jejich pochybení či prodlení žadatele poškodilo na jeho právech. Nadto připomněl, že i sama směrnice o DPH obsahuje ustanovení, které zprošťuje členský stát povinnosti hradit úroky z prodlení z vratné částky, pokud nebyly údaje doplněny ve stanovených lhůtách. Záměr zákonodárce je tedy patrný.

Pokud se tedy společnosti žádající o vrácení daně nepodaří dodržet lhůtu pro doplnění údajů, není ještě vše ztraceno. Stačí včas a v předepsaném termínu uplatnit především samotnou žádost.

Sdílet článek