Zpět na výpis

Limit pro podporu malého rozsahu se od ledna 2024 značně zvýší

Na konci roku 2023 končí platnost dvou významných předpisů v oblasti poskytování státních podpor – obecného nařízení o podpoře de minimis („nařízení o de minimis“) a nařízení o podpoře de minimis pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu („nařízení o podpoře de minimis SOHZ“). Evropská komise proto předložila nový návrh obou nařízení, na základě kterého by mělo od 1. ledna 2024 dojít ke zvýšení limitů podpory de minimis a dalším podstatným změnám.

Nejzásadnější a dlouho očekávanou změnou je navýšení limitu podpory de minimis. Pokud budou nová nařízení přijata v předložené podobě, členské státy budou moci poskytnout podnikům podporu de minimis nově až do výše 300 000 eur oproti dosavadním 200 000 eur. Zvýší se i limit podpory de minimis pro poskytovatele SOHZ (např. poskytovatele sociálních nebo přepravních služeb či služeb odpadového hospodářství) na 700 000 eur, a to z dosavadních 500 000 eur. Důvodem zvýšení stropu podpory de minimis je zejména snaha zohlednit stoupající inflaci. 

Zásadně se změní také způsob, jak stanovit tříleté období pro limit podpory de minimis. Do tříletého období by se měly nově započítávat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory, nikoliv současné účetní období a dvě jednoletá předchozí účetní období, jak tomu je nyní. 

Návrh nařízení klade větší důraz na transparentnost poskytování podpory. Na rozdíl od současné úpravy, která nechává na členských státech, zda budou využívat centrální registr podpory de minimis, nová nařízení již ukládají členským státům povinnost zajistit zřízení centrálního registru podpor de minimis. ČR už tento centrální registr využívá. Nařízení však v tomto ohledu přináší další nové požadavky, a tak bude nutné přistoupit k úpravám, včetně souvisejících legislativních změn. Přijetí nových nařízení má tedy zvýšit přehlednost a důvěryhodnost systému poskytování podpory de minimis. 

Lze očekávat, že k přijetí dojde ještě do konce letošního roku. Obě nařízení by pak měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2024. S ohledem na krátký čas na úpravy a přizpůsobení se novým požadavkům obsahují obě nařízení přechodné ustanovení, které členským státům umožňuje poskytovat podpory de minimis podle stávajících pravidel (vč. současných limitů), a to až do 30. června 2024.