Lze opravit základ daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu SCT (C-146/19) rozhodl, že věřitel může provést opravu základu DPH u pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení, pokud prokáže, že by byla nevymahatelná i v případě, že by ji do insolvenčního řízení přihlásil.

Slovinská společnost SCT provedla opravu DPH u neuhrazených pohledávek za společnostmi, u kterých už řízení o úpadku skončilo. Slovinský správce daně tuto opravu neuznal, neboť pohledávky nebyly přihlášeny do příslušných insolvenčních řízení, což byla podmínka stanovená tamními předpisy.  

SDEU byla položena otázka, zda je možné odmítnout nárok na opravu základu daně, pokud společnost SCT nepřihlásila pohledávky do insolvenčního řízení a ukončením řízení pohledávky zanikly, přičemž SCT může prokázat, že i kdyby pohledávky přihlásila, nedošlo by k jejich vymožení. 

SDEU ve svém rozsudku konstatoval, že snížení základu daně má být umožněno za předpokladu, že věřitel prokáže, že jeho pohledávky jsou s konečnou platností nevymahatelné. Soud dále zmiňuje, že požadavek na přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení má, v souladu se směrnicí o DPH, zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Nicméně, požadavek na přihlášení pohledávky v situaci, kdy věřitel prokáže, že i kdyby danou pohledávku přihlásil, nebyla by vymožena, překračuje dle SDEU meze striktně nezbytné k dosažení cíle spočívajícího ve vyloučení nebezpečí ztráty daňových příjmů.  

Sdílet článek